DELA

Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön

Östersjöns marina miljö är mycket ansträngd. Det största miljöproblemet är övergödningen. Där är tillförseln och förekomsten av alltför stora mängder fosfor och kväve orsaken till övergödningen. Särskilt är fosforn det ämne som det vore mest angeläget att kunna reducera i Östersjöns marina miljö.

För oss på Åland, liksom för övriga ösamhällen i Östersjön, är det en överlevnadsfråga att se till att vattenkvaliteten inte ytterligare försämras. Det vore av största vikt att hitta metoder för att reducera eutrofieringen, övergödningen av havsvattnet. Det räcker inte enbart med att förhindra utsläpp av näringsämnen, framför allt fosfor och kväve. För att faktiskt förbättra vattenkvaliteten och få Östersjön att tillfriskna krävs att framför allt halten av fosfor i den marina miljön reduceras.

Detta är ett väldigt omfattande och kostsamt projekt, och för att klara av det behöver en omfattande internationell insats göras. Den viktigaste insatsen borde nu vara att samordna de resurser som finns på olika håll till ett omfattande program som lämpligen kunde kallas ”Kriget mot fosforn” (War against phosphorus). Det finns en hel del resurser, bl.a. HELCOMs Handlingsprogram för Östersjön (BSAP), EU:s Östersjöstrategi, nationella program, privata fonder med betydande resurser, osv. Om alla dessa resurser kunde samordnas och ledas centralt t.ex.inom ramen för HELCOM så borde det vara möjligt att nå goda resultat när det gäller att reducera fosforn i Östersjöns marina miljö.

Kriget mot fosforn bör bedrivas både i mindre och större skala, Jag går medvetet inte in på några detaljer, men lokalt kan många olika åtgärder vidtas, allt ifrån enskilda medborgares insatser till av samhället ledda och genomförda insatser.
När det gäller insatser i havsmiljön är det betydligt svårare, men det kan inte vara omöjligt att även vidta effektiva åtgärder även där. Det finns olika metoder att reducera fosforförekomsten på, t.ex.:
– genom ett minskat tillflöde från land till vattenmiljön,
– genom att ”skörda” alger
– genom att syresätta bottenområden,
– genom att kemiskt binda fritt fosfor,
– genom att hitta andra sätt att reducera fosforhalten

Om HELCOM står som koordinator bör dess resurser och befogenheter förstärkas. HELCOM skulle stå som metodutvecklare i samarbete med ett antal universitet och tekniska högskolor för att genom samarbete utveckla metoder för fosforreduktion.
Resurserna för detta finns redan, det gäller att samordna dessa resurser så långt som möjligt för att nå bästa möjliga resultat.
En databank med alla olika sätt att förbättra vattenkvaliteten bör upprättas.
Förslag: Centrala krafter för Östersjöns bästa, HELCOM-länderna, den parlamentariska konferensen för Östersjön (BSPC), Union of the Baltic Cities (UBC), EU-länderna inom ramen för Östersjöstrategin, Östersjöländerna och alla regionala, lokala och privata intressenter inleder ett omfattande projekt under srbetsnamnet ”Kriget mot fosforn i Östersjön” (War against phosphorus i the Baltic Sea” så snart det bara är möjligt.
Folke Sjölund,
lagtingsledamot Ålands Lagting
medlem i EU:s Regionkommitté