DELA

Förbättra inlärning

Många barn har det onödigt jobbigt i skolan. Inlärningssvårigheter gör skolan till en pina där en tuff verklighet väntar efter grundskolan.

Läggs däremot rörelse- och motorisk träning in tidigt i undervisningen kan problemen minska eller helt försvinna. Koncentrationssvårigheter och motoriska problem har negativ inverkan på inlärningen. Skolgången präglar hela livet och det är viktigt att barn får optimala förutsättningar till goda inlärningsmöjligheter oberoende bakgrund.

Att ge barn de rätta förutsättningarna via motorisk träning, är en kvalitativ investering i barnens liv och utveckling. Det finns samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Forskningen är enig om att motorisk träning är positiv för inlärningen, precis som daglig fysisk aktivitet utvecklar motoriken.

Barns utveckling behöver motorisk träning. Barn lär sig först gå och sedan tala. Barn kan sällan lära sig dessa två saker samtidigt. De grovmotoriska rörelserna behöver vara automatiserade vid skolstarten, annars sviker koncentrationsförmågan och eleven orkar inte följa med i undervisningen.

Elever med dålig balans måste hela tiden korrigera sin kroppsposition. Då går mycket av elevens energi åt till att sitta och stå, vilket är ansträngande och inverkar på koncentrationsförmåga och skolarbete. Då blir det ingen energi över för eleven att lära sig läsa eller skriva.

För mig är det självklart att ge barn en optimal motorisk rörelseträning. Det kommer att öppna upp många nya dörrar för många barn. I rättvisans namn borde alla skolbarn från tidig ålder ha rätt till motorisk och fysisk träning så att inlärningsförmågan stärks. Viktigt på en individuell och samhällsekonomisk nivå att barns potential kommer till sin rätt. Det betyder även att de pedagogiska resurserna i större utsträckning kan fokusera på lärande än dämpa effekter av bristande motorik. Inbesparingarna är enorma, speciellt när vi vet att varje barn har unika spetskompetenser.

John Holmberg

Liberal lagtingskandidat