DELA

Förändringsarbetet måste fortsätta

I höst är det ett år kvar till lagtingsvalet. Nya Åland ger därför partiledarna i de politiska partierna chans att berätta vad de gjort under denna mandatperiod, vad de tycker blivit ogjort och visionerna för nästa mandatperiod. I dag: Moderat Samlings Johan Ehn.

Tre
år har snart förflutit sedan den nu sittande regeringen tillträdde. Tre år som gått oerhört fort och som lett till en hel del positiva resultat ur moderat synvinkel.
Den störta utmaningen vi stod inför vid tillträdet var att skapa nya strukturer som på lång sikt säkrar en samhällsekonomi i balans. Den globala ekonomiska krisen satte tydliga spår också i vår lokala ekonomi. Inkomsterna fortsatte inte att öka i den omfattning som vi tidigare varit vana vid samtidigt som kostnaderna för samhället nog gjorde just det. För att möta detta togs en omställningsbudget fram som satte ramarna på en sådan nivå att budgetbalans skulle kunna uppnås under denna mandatperiod. För att klara de nya ramarna krävdes mod att tänka nytt och skapa nya strukturer för att producera tjänster på effektivast möjliga sätt. Nedan några konkreta exempel:
– Konkurrensutsättning av skärgårdstrafiken
– Sjösättning av ett kortruttssystem
– Fortsatt samordning av gymnasieskolan inklusive sjöfartsutbildningen som helhet
– Nytt program för EU:s strukturfonder där produktivitet och effektivitet betonas
– Reformer för att effektivera den kommunala tjänsteproduktionen inledningsvis inom den sociala sektorn, tekniska sektorn och brand- och räddningsväsendet
– Samt mycket mera!

Många av dessa åtgärder är ännu bara i sin linda, de fulla effekterna kommer först i slutet av denna period och i början på nästa. Detta kan tyckas aningen frustrerande då vi kan konstatera att vår ekonomi inte uppnått balans, MEN en god strukturell grund är nu lagd! För Moderat Samlings del kommer vi att fortsätta att kämpa med att regeringen ska ha sitt huvudfokus på detta arbete.
Under perioden har det hänt förändringar på den partipolitiska kartan. Moderaterna på Åland och stora delar av Obunden Samlings ledande politiker på såväl landskaps- som kommunalnivå valda att gå samman i Moderat Samling för Åland. Vi tror att vi för att klara framtidens utmaningar i mycket större omfattning än hittills måste fokusera på samarbete och samordning. För vår del ville vi föregå med gott exempel och visa på nyttan med att fokusera på områden man kan driva gemensamt!
Läget i Europa och världen i övrigt är fortsatt ansträngt. På Åland har vi en diger uppgift i att fortsätta det förändringsarbete som vi under denna mandatperiod dragit i gång. För Moderat Samling kommer vår kraft framåt att ligga på att våga fortsätta förändra och skapa ett Åland som också i framtiden ska vara världens bästa plats att leva på!

Jag önskar Er alla en fortsatt skön sommar!
Johan Ehn
Ordförande, Moderat Samling på Åland