DELA

För tryggad insyn

För en dryg vecka sedan återremitterades två ärenden i stadsstyrelsen som handlade om att gå vidare med bolagiseringsprocessen för Ålands digitala agenda och stadens hamnverksamheter. Dessa ärenden återremitterades för vidare utredning kring tillämpandet av offentlighetsprincipen inom offentligt ägda bolag.
Förvaltningens utredning kom bland annat fram till att en sådan förändring skulle påverka bolag att verka effektivt på en konkurrensutsatt marknad då dess affärsstrategier och andra styrdokument kan komma att ges offentlighet.

Rätten till insyn och information i stadens bolag för de folkvalda har redan funnits i och med att ledamöterna i styrelserna och våra representanter på bolagsstämmorna består av folkvalda. Utöver detta har kommuninvånarna rätt att få tillräcklig information om verksamheter även fast skötseln av uppgifterna har anförtrotts åt extern part. Dessutom tryggades ägarnas rätt till insyn i bolaget med en kompletterande skrivning i förslagen till bolagsordningar. Allt gott så.

Men på torsdagens stadsstyrelsemöte den 11:e september lades plötsligt ett förslag fram om en kompletterande exakt skrivning om att två åländska lagar skulle tillämpas i bolagen. Då Liberalerna avstod från att ta ställning så beslutade en minoritet i stadsstyrelsen att driva igenom det så. Den omedelbara bedömningen från stadens förvaltning var att den ena skrivningen inte med säkerhet kunde skydda bolagen från att lämna ut väsentlig information som kunde medföra väsentlig olägenhet för stadens bolag. Den andra skrivningen om förvaltningslagens tillämpning innebär också att våra bolag kan stå inför juridiska oklarheter.

De som drev igenom beslutet har hänvisat till att det minsann fungerar i Sverige, men då är lagstiftningen i Sverige anpassad för offentligt ägda bolag. Vår åländska lagstiftning är inte anpassad för detta. En minoritet har således drivit igenom ett förhastat förslag utan någon som helst stöd i beredningen. Det arbete som enligt Sara Kemetter (s) pågått i en vecka av henne tillsammans med Bert Häggblom (ob) har inte kommit oss till del på något sätt.
Petri Carlsson, stadsstyrelseordförande
Nina Lindfors, stadsstyrelseledamot
Moderat Samling för Mariehamn