DELA

För många oklarheter

Min generella åsikt är att engagemang från tredje sektor är jättepositivt. Vi brukar också alltid försöka medverka till att hitta tomter eller lokaler när tredje sektorn har behov av sådant för att bedriva social verksamhet. I det aktuella fallet har jag har varken gett tillstånd till eller förbjudit upplåtande av något område, det faller heller inte inom min beslutsbefogenhet att göra det. Däremot har jag fått förfrågan om ifall jag känner till ett sådant löfte från stadens sida. Eftersom jag aldrig tidigare hört tala som saken kände jag alltså inte till något.

När frågan ställdes fanns det ingen uppgift om var baracken skulle stå, vem som skulle ställa dit den, vem som skulle stå som arrendetagare, vem som skulle äga och ansvara för byggnaden, hur avloppsfrågan skulle lösas (eller om det var fråga om en bajamaja vem som skulle ansvar för den), vem som skulle betala elräkningarna, hur avfallshanteringen skulle ordnas, vem som skulle bortskaffa byggnaderna när de fullgjort sitt syfte, vem som skulle ansöka om byggnadslov osv.

Min uppfattning är att staden inte kan upplåta områden under så oklara omständigheter. Det måste finnas en tydlig motpart som tar ansvar för den verksamhet som etableras annars riskerar kostnaderna att hamna på staden. För den händelse att det var tänkt att staden skulle bära ansvaret för allt detta så är det frågan om en politisk prioritering. Det skulle i så fall utgöra en social verksamhet och falla inom ramen för socialnämndens budget-, behörighets- och prioriteringsområde. Socialförvaltningen har dock inte heller involverats i projektet.

Om alla dessa oklarheter kan redas ut finns det säkert goda förutsättningar att fortsätta diskussionen.
Emma Dahlén
Kanslichef