DELA

För frihet och enkelhet

Den nya handelskammarstyrelsen ser som sin uppgift att ta ställning i viktiga samhällsfrågor, och bidra till att den offentliga debatten kretsar kring frågor som vi anser viktiga. Vi kommer inte att på daglig bas delta i insändardebatten, utan snarare regelbundet lyfta upp centrala frågeställningar som vi tycker att glöms bort. Vi kommer då att ha en så tydlig och klar åsikt som möjligt.
Vårt första och viktigaste ställningstagande gäller tillväxt, utveckling och välstånd. Den offentliga diskussionen skulle må bra av att oftare handla om förutsättningarna för att ”baka fler och större kakor”, snarare än om hur ”den befintliga kakan skall fördelas” genom lagstiftning och myndighetsbeslut.

Handelskammaren värnar om högsta möjliga konkurrenskraft för näringslivet på Åland. Vi menar den gynnas av konkurrenskraftig infrastruktur, stor frihet och lågt skattetryck. En sådan miljö leder till innovativitet och hög produktivitet, vilket i sin tur ökar skattebasen och säkerställer finansieringen av nordisk välfärdsmodell.
Vi vill att företagare och enskilda medborgare skall uppleva sin vardag som så okomplicerad som möjligt, och vi vet förstås att alla uppskattar att betala mindre skatt. Därför förespråkar vi enkla och överblickbara lösningar för den offentliga sektorn. Vi kallar våra tankar en samhällsreform, och föreslår en helt förutsättningslös nyordning av hela den offentliga sektorn på Åland.
Vad gäller ett eventuellt övertagande av beskattningsrätten till Åland vill vi att man i det vidare utredningsarbetet utgår från att hela beskattningen övertas, och att det primära målet är att förenkla systemen extremt, både för företag och privatpersoner.

Kring språkfrågan på Åland vill vi särskilt klargöra vår ståndpunkt:
Ålands enspråkiga svenska status är grunden för vår självstyrelse, och därmed för det Åland vi älskar och valt att bo på. Handelskammaren välkomnar därför alla insatser som görs från myndighetshåll för att förmå den finska statsmakten att upprätthålla en fullvärdig och tydlig svenskspråkig kommunikation i alla sammanhang. Likaså ställer vi oss mycket positiva till alla åtgärder som förenklar handelsutbyte direkt med Sverige.

Att Åland dels är en del av Finland, dels ligger geografiskt nära Finland, gör att det åländska näringslivet har en naturlig och viktig marknad på det finländska fastlandet. I de kontakterna används förstås de språk som vid envar tidpunkt är mest lämpliga. Ibland är det också finska. Det är naturligt att om möjligt göra affärer på kundens språk. På samma sätt torde fastländska säljare och leverantörer bemöda sig om att sälja till Åland på svenska. Vi tror att språkfrågan inte är särskilt svår inom näringslivet, och att naturliga och praktiska lösningar tas fram. Det är förstås viktigt att inte slentrianmässigt kräva kunskaper i finska för sådana tjänster på Åland, där de faktiska behoven av sådana är små.

Det viktiga
för Åland är att den officiella hållningen alltid är den enspråkigt svenska, och att myndigheterna förmås agera utifrån det.
Sannolikt är behovet av saklig information om Ålands bakgrund och status också mycket stort i vår omvärld.
Edgar Vickström,
styrelseordförande,
Ålands Handelskammare