DELA

För ett bärkraftigt samhälle genom coronakrisen

Vi ställer inte in vår verksamhet under kristid – men vi vill ställa om till ett samhälle där alla kan blomstra. För ett bärkraftigt samhälle också efter coronakrisen krävs fokus på Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål just nu.

Tillsammans har vi som aktörer inom tredje sektorn en stor samlad kunskap. Genom praktisk erfarenhet ser vi både möjligheter och brister vad gäller handling samt fördelning av de samhälleliga resurserna. Vi vill därför samla kunnande och konkreta förslag som finns hos tredje sektorns aktörer för att stötta Ålands landskapsregering i det fortlöpande arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle i detta förändrade läge.

Det är nu viktigare än någonsin att vi håller fokus och att konkreta åtgärder vidtas för uppnående av målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Vi har gemensamt åtagit oss att uppnå agendan – om vi håller oss till den är vi på god väg ur krisen och mot ett bärkraftigt samhälle.

Tredje sektorn står för en stor del av det praktiska sociala arbetet och sysselsättningsarbetet på Åland – det som stödjer människor till välmående och blomstring. Vi ser redan nu hur utmaningarna och belastningen på det sociala systemet ökar. Sociala insatser behöver samordnas för att ha individen i fokus. Nu behöver det sociala, och framför allt KST, garanteras resurser för att kunna arbeta långsiktigt och förebyggande.

Barnperspektivet måste genomsyra besluten, och stöd till familjer garanteras. Nya förslag på lösningar för ökad sysselsättning finns i tredje sektorn – men resurser för handledning och stöd krävs för långsiktiga resultat.

Vi har redan de senaste veckorna sett naturens vikt för välmående och rekreation, då social distansering lett till ökad aktivitet i våra gemensamma naturskyddsområden. Att i enlighet med agendan öka andelen skyddad natur är till gagn både för ålänningar och besökare. Vi har förslag på hur fritidsaktiviteter och motion ska möjliggöras för alla även i ekonomiskt svåra tider.

Hållbar och lokal konsumtion är en av grundpelarna i utvecklings- och hållbarhetsagendan – både för miljö, människor och ekonomi. För att garantera att långsiktigt hållbara verksamheter överlever krisen bör eventuella stöd riktas till verksamheter som aktivt arbetar för att hålla sin påverkan inom ramarna för de fyra hållbarhetsprinciperna.

Med coronakrisen följer stora samhälleliga förändringar som kommer att behöva tacklas både akut och på lång sikt. Planer för hur stimulera näringslivet finns, men det är viktigt att man funderar på hur stödja tredje sektorn också i framtiden. Tredje sektorns utbud och tjänster kan i tid av ekonomisk kris och oroligheter komma att bli väldigt viktiga för många ålänningar. Beaktas tredje sektorns betydande roll kan vi nå en situation där behovet och efterfrågan går hand i hand med vad våra resurser tillåter oss leverera.

Som tredje sektorns representanter i utvecklings- och hållbarhetsrådet kände vi oss manade att ställa frågan: vilka behov ser föreningarna i det åländska samhället mot bakgrund av coronakrisen? På bärkraft.ax kan du ta del av tredje sektorns konkreta förslag till åtgärder för färdplaner framåt – både akut och med sikte på 2030. Vår kompetens står till förfogande. Vi är beredda att ställa om!

MARTHA HANNUS, NICLAS FORSSTRÖM, PETRA GRANHOLM

NÄTVERKET BÄRKRAFT.AX