DELA

För en fredning av Stornäset

Stornäsets vänner anhöll för två och ett halvt år sedan om fredning av Stornäset i Sund. Vi anser att orsakerna för fredning av området är många:

Stornäset har cirka 8 kilometer obebyggd strandlinje dit alla ha fritt tillträde. Trots allemansrätten är det inte för en vanlig besökare alldeles enkelt att besöka varken en strand eller en skog som dessutom ligger på relativt nära avstånd från tätbebyggelse.

På området finns en bokskog, planterad under åren 1932-1934, som på grund av sin storlek är unik för Åland. Vidare finns där en ungskog av sibirisk lärk och en skogsstig 2,5 km lång med de flesta av våra inhemska trädarter. Där finns även en strandstig som är 5 km lång.

Småholmskojan är en fiskekoja från 1920-talet i så gott som ursprungligt skick och som visar hur de åländska strömmingsfiskarna bodde då de var ute på fiskafänge.

Stornäset har många olika biotoper, bland annat klibbalskärr, liten öppen myr, strandäng, strand med klippor, bred skyddszon mot vattnet med bland annat tallar, uppskattade till cirka 300 år gamla. Där finns även mindre områden lämpade att bevara som gammelskog.

Förutom att vara ett ställe för rekreation har området också en pedagogisk funktion. Här kan barn lära sig om naturen rent allmänt, men också få specialkunskaper om trädarter. Vidare visar fiskekojan hur fiskare bodde förr.

Vi anser att det är viktigt att Stornäset får någon form av fredningsstatus, att ett så unikt, stort sammanhängande område skall få bli kvar för att dagens och morgondagens barn och vuxna skall kunna vistas ute i naturen.

Området har även potential att på enstaka platser göras rörelsevänligt för handikappade.

STORNÄSETS VÄNNER
STYRELSEN