DELA

För dåligt beslutsunderlag

Det är med intresse jag följer kommentarer till att finansieringen av om- och tillbyggnaden av Övernäs skolan uppfattas som en ovidkommande detalj eller något kan man förbigå med tystnad. Mitt inlägg i debatten ska ses som en oro inför framtiden och förverkligandet av de godkända skissritningarna.

Om man inte beaktar alla kända och delvis okända kostnader när man kostnadsberäknar en investering brukar det ha två konsekvenser när projektet ska genomföras. Ifall anbuden överstiger de anslag som finns för investeringen måste man ta upp mera lån eller banta projektet , möjligen både och.
Det hade därför varit viktigt att stadsfullmäktige som beslöt om skissritningarna också hade haft tillgång till en ”slutlig kostnadsberäkning” vilken stadsstyrelsen uppdragit åt planeringskommittén att ta fram.
Vid beslutstillfället fanns en mycket knapphändig kostnadsberäkning som stadsstyrelsen själv konstaterar att inte är fullständig. Det gjorda kan inte göras ogjort men om fullmäktige hade tagit ansvar borde man uppmanat stadsstyrelsen att inkomma med en mera komplett kostnadsberäkning innan man går vidare med projektet. Istället försöker stadsfullmäktige nu forcera projektet vilket i sin tur ofta innebär ytterligare kostnader eftersom planeringen blir lidande. Trobergshemmets om- och tillbyggnad granskades noga efter att det färdigställts. Den läxan borde man nu ta till sig. Brister i planeringen och byggherrens oklara beslutsunderlag var några av förklaringarna till de kraftiga överskridningarna vid byggandet av Trobersghemmet.

Ingen är emot det projekt som nu ska förverkligas. Däremot äventyras projektet av att kostnadsbilden är oklar. Att blunda för de ekonomiska realiteterna kan lätt komma att stå skattebetalarna dyrt. Jag väntar med spänning på år 2014 och den slutliga kostnadsberäkningen för och finansieringen av om- och tillbyggnaden av Övernäs skola. Det kan inte vara fel att tänka lite längre än näsan är lång.
Barbro Sundback (S)