DELA

Flytta inte Mannen vid ratten

Sommaren 1930 gjorde skulptören Felix Nylund, som senare, 1932, skapade statyn Tre smeder i Helsingfors, en turist- och rekreationsresa till Åland, varvid han även besökte Geta. Han beundrade staden Mariehamn och landskapet Åland, men saknade en sak:
”Ni har ju inga konstverk här, inte en enda byst, inte en enda skulptur! Jag har en fin idé. Placera ett sjöfartsmonument på Badhusberget, den vackraste platsen näst efter Geta. Vilka möjligheter för en konstnär med fantasi – ett monument med inslag av galjonsbilder, av fartyg, av sjömanstyper, av gestalter inom den åländska sjömannavärlden!”
1936 fick Mariehamns stad, genom förmedling av Ålands redarförening, som en anonym donation ta emot statyn Mannen vid ratten, som var utförd av skulptören baron Emil Cedercreutz. Donator var visserligen anonym, men de initierade visste att det var forstrådet Eliel Sundström som på detta sätt ville hedra sin far, kofferdiskepparen J. E. Sundström, som följde barken THOMAS PERRY i djupet, då hon förliste i en svår storm på Atlanten 1905.
Donator föreslog sex olika platser för statyn:
– nedanför Turisthemmet Hjorten i Västra hamnen,
– på torget mellan länstyrelsen och ingenjör Janssons gård,
– i mitten av torget utanför Societetshuset,
– på Badhusberget,
– invid den nybyggda navigationsskolan och
– invid det blivande stadshuset.

Stadsfullmäktige beslöt slutligen att placera statyn i Engelska parken. Då fanns sjöfartsmuseet ännu inte där, varför statyn hade fri utsikt över hamninloppet.
I sitt avtäckningstal yttrade skulptören Cedercreutz bland annat:
”I lugn och solsken, i storm och snötjocka har ålänningen kämpat med havets faror, och många äro de ålänningar, som genom sin gärning drivit fram vår sjöfart till den höga nivå, den i dag representerar.”
I sitt tacktal sade fullmäktiges ordförande doktor Arthur Gylling bland annat:
”Utom att vara ett uttryck för sonlig vördnad för fadern vill statyn också hylla alla de åländska sjömän, som havet tagit i sitt praktfulla grönskimrande djup. Det gläder oss alla boare i Mariehamn och på Åland att detta första monument, som rests i staden, bär ett så tilltalande syfte.”

Jag vet inte varför statyn senare flyttades – och gömdes – väster om sjöfartsmuseet. Med beaktande av de ord som både skulptören och stadsfullmäktiges ordförande framhöll, beträffande alla åländska sjömäns insatser för vår sjöfart, förtjänar Mannen vid ratten att få en så väl synlig plats i staden som möjligt. Här bör vi också notera att bägge nämnde åländska sjömän, inte enbart sjömän från Mariehamn.
Jag blir upprörd och besviken, när jag hör att det finns planer på att flytta statyn från sin nuvarande plats, i förlängningen av Esplanaden västerut, till den blivande parken nedanför Hamngatan söder om sjöfartsmuseet, varigenom den återigen delvis skulle gömmas bort. Jag har sett så många statyer ute i världen, men nog brukar de alltid vara placerade på ett torg eller annan öppen och väl synlig plats.

Glädjande nog har jag hört att det finns många människor som delar min uppfattning, att nu står Mannen vid ratten äntligen på en värdig plats. Han symboliserar en rorsman på ett segelfartyg. Visst ser han ensam ut där han står nu, men därigenom avspeglar han mycket av en sjömans liv, ensamhet och längtan hem till familjen.
När man kommer gående längs Esplanaden, eller kör bil längs Storagatan, utgör POMMERNs rigg en fantastisk bakgrund för rorsmannen.. Man kan se honom som en stolt, rakryggad och värdig representant för åländskt sjöfolk, ”som genom sin gärning drivit fram vår sjöfart till den höga nivå, den i dag representerar.” Samma intryck måste han också ge de turister som kommer promenerande längs Hamngatan från färjterminalerna. Genom sin närvaro ger han ett intryck av att Mariehamn är den sjöfartsstad, som man så ofta vill framhålla att staden är.
På sin nuvarande plats kan man också förnimma Mannen vid ratten som en välkomnande gestalt som utgör början på det som finns, och kommer att finnas, norr och väster om honom: minnesstenarna, Kaphorn-Albatrossen, sjöfartsmuseet och POMMERN.
Med hänvisning till och aktning för den gärning åländskt sjöfolk utfört för vår sjöfart – och vårt samhälle i sin helhet – vädjar jag innerligt till beslutande personer i olika organ i Mariehamn:
Flytta inte bort Mannen vid ratten från sin nuvarande plats.
Göte Sundberg