DELA

Flytt av byggrätter gav väg framåt

Med anledning av Nya Ålands reportage 13-14 januari gällande delgeneralplan och byggrätter på Järsö-Nåtö området vill jag kommentera och komplettera vidare.

För det första är det olyckligt att förslaget till delgeneralplan för området ännu ej är fastställt. Det skulle som både kommunbyggmästare Rune Scott och områdesarkitekt Ursula Koponen säger; förenkla mycket både för markägare, kommunen och byggnadsnämnden.
Utifrån en fastställd delgeneralplan kan områden då i efterhand detaljplaneras då möjligheten till fler byggrätter kan uppnås om behov finns.

Att markägare redan i dag kan detaljplanera sin mark som Koponen skriver är rätt, men hon utelämnar att en sådan åtgärd kräver kommunstyrelsens tillstånd, något som inte är helt självklart och som dessutom kan ta många år i anspråk.
Hade det tidigare delgeneralplaneförslaget blivit fastställt där Granö och Kedholm var inringat som område för detaljplan så hade den processen redan varit igång.

Efter att en markägare tillsammans med kommunen har planerat ett nytt bostadsområde på Bergö, har det fått den effekten att fler markägare på Järsö anhållit till kommunen om att få detaljplanera sina markområden.
Med en stor del av sådana ansökningar och allt det arbete med avtal som i så fall skall uppgöras, tar det förmodligen många år innan Granö och Kedholm kan detaljplaneras, som egentligen borde varit klart redan.
Den tomt som nu varit aktuell på Granö, som erhållit en byggrätt från ett annat område i Järsö by, såg byggnadsnämnden inget juridiskt hinder för att genomföra. Ej heller kan man ta bort en byggrätt som är fastställd sedan tidigare.

Att möjliggöra flytt av byggrätter var också ett önskemål ifrån markägarna i arbetet med delgeneralplanen, som både den nu avsatta referensgruppen och Koponen efter långa diskussioner och många möten kunde omfatta.
Detta möjliggjorde framkomliga vägar för det fortsatta arbetet med delgeneralplanen. Antalet byggrätter skulle inte öka utan man kunde tänka sig att omplacera dem om marken var lämplig. Något som ett register skulle övervaka.
I det nuvarande förslaget till delgeneralplan som Koponen enligt Nya Åland skulle presentera för kommundirektören i Lemland torsdag 14 januari, skriver hon att hon motsätter sig en sådan generell rättighet, och att det inte finns med i det förslaget som lämnar hennes bord.
Koponen har naturligtvis rätt att ha sin syn på saken, men sist och slutligen är det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som med hänsyn till helheten och markägare säger sitt och fastställer delgeneralplanen.

Slutligen så vill jag understryka att planering är väldigt viktig för alla intressen och Lemland fortsätter arbetet utifrån redan fastställda planer, med de byggnads-/ detaljplaner som är under beredning.

Yvonne Sundbom Korpi
Ordförande
Byggnads-och planläggningsnämnden
Lemland