DELA

Flera stämmor på stämman

För Nyans läsare står det klart att Elandelslagets stämma var långt ifrån enig i alla beslut. Eftersom majoriteten av Ålands elkonsumenter är andelsägare och kunder, men endast ett tjugotal andelsägare av 10.000 var närvarande på stämman, kan det vara av allmänt intresse att precisera den kritik som framkom under mötet.
Det framkom att ÅEA satsar pengar i företaget Fennovoima, ett bolag som bildats för att bygga ett kärnkraftverk någonstans i Finland. Andelslagets VD Jan Wennström ville dock inte uppge satsningens storlek. Man kan förvänta sig äskanden om att ÅEA gör ytterligare satsningar om och när kärnkraftverket byggs.
Denna satsning kritiserades under stämman. Det påpekades att landskapsregeringen motsätter sig slutförvaring av kärnkraftavfall i berggrunden vid Olkiluoto, med andra ord under Bottenhavet i Ålands närhet.
Med detta beslut går landskapsregeringen i praktiken mot atomkraft eftersom det varken finns alternativa platser eller planer för omhändertagandet av atomsoporna. Också Fennovoima önskar deponera sina radioaktiva sopor i Posivas grotta i Olkiluoto vilket bekräftades av Wennström.
Elandelslagets satsning går således stick i stäv med åländska intressen. Detta trots att ÅEA:s stadgar uttryckligen säger att ”andelslagets verksamhet utövas på allmännyttig grund  … ”. Tydligen är det mot den bakgrunden man skall se det förslag till stadgeändring som presenterades i stämmans slutskede. ”
llmännyttig grund” föreslogs nämligen struket helt och hållet. På en direkt fråga sade Wennström att det ”låter så gammalmodigt”. Man kan fråga sig om han tycker att hela andelslagsidén är gammalmodig och borde avgå.

Samtidigt ville styrelsen slopa den passus i stadgarna som säger att andelslagets verksamhet utövas ”utan vinstavsikt”. En stämmodeltagare påpekade att själva andelslagsidén är att goda affärer avspeglar sig i sänkta tariffer, inte i vinster. Elandelslaget har en monopolställning som eldistributör för en stor del av Ålands abonnenter. Detta rimmar utmärkt väl med stadgarnas ”allmännyttig grund” och ”utan vinstavsikt”, men illa med den inriktning som nu antagits.
I en omröstning godkändes nämligen stadgeändringarna. Verksamheten är inte längre allmännyttig och skall/kan drivas med vinstavsikt.
En annan andelsägare föreslog att en ny paragraf införs i stadgarna, nämligen ”Godkännande av styrelsens verksamhetsplan”. Som det nu är behandlar stämman endast det som har varit, utan möjlighet för stämmodeltagarna att diskutera och besluta om framtiden, en nog så viktig fråga just i ett andelslag.
Om nämnda paragraf skulle ha funnits så kanske vi skulle ha besparats fadäsen att Ålands Elandelslag är med och främjar kärnkraft. Förslaget förkastades dock.

Man ställer sig frågande till utvecklingen av Elandelslaget. Ytterligare en stadgeändring gav förvaltningsrådet uppgiften att välja styrelse. Det har tidigare gjorts av stämman. I praktiken fjärmar sig den verkställande makten i bolaget ännu mera från andelsägaren/stämmodeltagaren.
Visst skall Elandelslaget satsa på kraftproduktion men inte i Fennovoima utan på Åland och på grön energi, till exempel vindkraft och biokraft, det ger arbete och ringeffekter. Är vi fria från kärnkraft bidrar det till vårt varumärke, vårt brand, tillsammans med självstyrelsen, demilitariseringen etc.
Adam Conway
Gitta Norrvik
Jerker Örjans