DELA

Flera positiva till önskescheman och tre-skift

Mariehamns stads äldreomsorg sysselsätter sammanlagt cirka 180 personer, som utför sitt arbete på Odalgården, Trobergshemmet eller hemma hos vårdtagarna. Äldreomsorgen erbjuder vård för olika behov genom dagverksamhet, korttidsboende, hemtjänst, effektiverat serviceboende och institutionsvård.

Efter att det blev känt att treskiftsarbete skulle införas har totalt 17 personer valt att avsluta sin anställning (under tidsperioden 24.5– 31.12.2018). Av dessa 17 har 7 personer gått i pension.

När äldreomsorgen lediganslog 21 tjänster i augusti 2018 var en del av de sökande redan anställda inom stadens äldreomsorg – på deltid, som vikarier eller så ville man prova nya arbetsuppgifter inom organisationen. Intern rekrytering har många fördelar, men är också en starkt bidragande faktor till att äldreomsorgen igen har lediganslagit tjänster.

Till arbetsledning hör att bestämma hur, var och när arbete ska utföras, så kallad direktionsrätt. Då vård ska kunna erbjudas dygnet runt väljer många arbetsgivare att dela in dygnet i tre delar och sedan schemalägga personalen så att lämplig styrka finns tillgänglig för de sysslor som ska utföras inom respektive del. Det är treskiftsarbete.

I insändare, debatter och på sociala medier verkar treskiftsarbete stundtals förväxlas med arbetsrotation. I det arbetsavtal som den anställda skriver under via anställningens början förbinder sig arbetstagaren att då så förordnas utföra lördags- söndags, kvälls- och nattarbete.

Hösten 2018 har ägnats åt planering och förberedelser för övergången till treskiftsarbete. Det arbetet har gjorts på de olika avdelningarna, helt i enlighet med den åtgärdsplan som socialnämnden godkänt.

Planeringen och dialogen med avdelningens personal har skötts av den närmsta förmannen; omvårdnadsledaren. Hemtjänstledaren, föreståndare och äldreomsorgschefen har i sin tur stöttat och gett råd till omvårdnadsledarna.

Socialnämnden anser att omvårdnadsledarna är en viktig personalgrupp och under 2019 ska det satsas extra mycket på deras arbetssituation och fortbildning. Avdelningsmöten har hållits regelbundet och personal från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har bjudits in för att informera om hur de arbetar med önskescheman och treskift.

Vi vill betona att många anställda inom stadens äldreomsorg är positiva till önskescheman och treskift eftersom det ger dem större flexibilitet. Treskiftsarbete ger även mer lön och flera lediga dagar i och med att nattarbete kompenseras annorlunda.

Den möjligheten ska erbjudas till alla. Genom att anställda arbetar med dygnets alla olika sysslor får de en bättre förståelse för klienternas livssituation.

Det finns inte någon uttalad tidpunkt då alla måste ha infört treskift. En del avdelningar har själva valt att införa önskescheman och treskift redan under hösten och flera startar nu i januari. Arbetet kommer att följas upp och utvärderas enligt den verksamhetsplan som socialnämnden har antagit och som stadsstyrelsen har godkänt.

“Med önskan om arbetsro och förtroende”

PERNILLA KARLSSON

VIK. ÄLDREOMSORGSCHEF

SUSANNE LEHTINEN

SOCIALDIREKTÖR

ULF-PETER WESTMARK

ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN