DELA

Fler verktyg än klagomål inom sjukvården

All feedback är önskvärd för utveckling inom hälso- och sjukvården. Oftast är det smidigaste alternativet att ta direkt kontakt med den som saken gäller eller med vårdenhetens chef och tala om saken. Om saken inte blir klar, är det dags att kontakta patientombudsmannen. Hen kan hjälpa till att skriva en anmärkning till den ansvariga chefen vid verksamhetsenheten, som ska besvara skriftligen med motiveringar inom skälig tid.

Om man fortfarande inte är nöjd med svaret på anmärkningen, kan man skriva ett klagomål. På Åland tar landskapsregeringen hand om klagomål som gäller yrkesutbildade hälsovårdspersoner, både på den offentliga och den privata sidan. Annars har Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet tillsyn över Ålands hälso- och sjukvård. En myndighet bör alltid vidarefordra klagomålet till den myndighet som är behörig i ärendet.

Till Landskapsregeringen har det inkommit 11 klagomål under år 2017, då motsvarande siffra för år 2016 var 5.

I några klagomål verkar det vara fråga om missförstånd eller bristande kommunikation som man kan ha tolkat som dåligt bemötande. I handläggningen av ett klagomål ber man alltid om en utredning av verksamenhetens chef, oavsett om patienten har gjort en anmärkning eller inte. Myndigheten kan även överföra klagomålet direkt tillbaka till verksamhetsenheten för att handläggas såsom en anmärkning.

Sällan i klagomålen är det fråga om en tydlig felbehandling, men alla misstänkta fall utreds. I motiverade fall kan klagomålet leda till administrativa påföljder, såsom att myndigheten ger en anmärkning till den berörda yrkesutbildade personen. Tillstånd- och tillsynsverket för social och hälsovård (Valvira) kan begränsa eller förbjuda verksamheten av en yrkesutbildad person eller en enhet.

I fall man misstänker att vårdresultatet inte motsvarar det sedvanliga, kan man ansöka om ersättning enligt patientförsäkringslagen. Ersättning betalas om det är sannolikt att vården inte har motsvarat den som en erfaren yrkesutbildad person hade givit. Man kan även få ersättning för förutsebara vårdkomplikationer.

Man överväger vid ersättningsbeslutet hur allvarlig skadan är, hur svår är sjukdomen och hur är patientens hälsotillstånd i övrigt. År 2016 beviljade man 8 ersättningar på Åland, det vill säga 0,26/1000 invånare vilket motsvarar omkring samma nivå som i hela Finland (0,31/1000 invånare). Antalet av ersättningsbeslut på Åland har varit på samma nivå sedan 2013.

I alla praktiska synpunkter gällande anmärkning, klagomål eller ansökan om ersättning på grund av patientskadelagen handleder patientombudsmannen på Åland, måndag till fredag klockan 9-11. Information finns också på de ovannämnda tillsynsmyndigheternas hemsidor.

Olli-Pekka Lehtonen,

landskapsläkare