DELA

Fler handlar hemma

City Mariehamn har låtit en grupp studerande från företagsekonomiprogrammet vid Högskolan på Åland inom ramen för en kurs i marknadsundersökning genomföra en enkätundersökning. Undersökningens syfte var att ta reda på hur besökare uppfattar Mariehamns centrum som handelsplats samt hur man kan göra Mariehamns centrum ännu mera livskraftigt. Undersökningen genomfördes 9-16 november 2015.

Enkäten fick 209 svarande, vilket är många på relativt kort tid. Undersökningen visar att city och centrumutveckling är något som berör många, säger centrumledare Alexandra Walk-Liljeroos.

– Respondenterna har i stor utsträckning tagit tid att skriva långa, utförliga och intressanta fritextsvar när tillfället givits. Något som vi uppskattar storligen.

Handel utanför Åland har, om man jämför med en undersökning som gjordes 2013, nästan halverats. Detta är väldigt positivt och orsaken är troligen det ökade och mångsidiga utbudet som finns på Åland. En annan faktor kan förstås vara en ökad medvetenhet när det gäller hållbarhet och vikten av att handla lokalt.

Med undersökningen som underlag kan konstateras att det är det stora utbudet av restauranger och caféer samt de olika evenemangen som lockar besökare till centrum. Evenemangen är trevliga och skapar liv och rörelse i City, samtidigt som de ger ett avbrott i vardagen samt tid för vänner och familj.

Förstås lockar också shopping – över 40 % av de svarande uppger att de brukar shoppa då de besöker City. I undersökningen framfördes en del önskemål om att det borde finnas någon större kedja i centrum. Som motsats till detta kan nämnas att respondenterna också nämnde det lilla, lokala och unika. I svaren efterlystes vidare mera öppet på kvällarna.

– Öppettider är ett ständigt diskussionsämne, inte bara här på Åland utan också i andra stadscentra, konstaterar Walk-Liljeroos. Det vi på Åland behöver komma ihåg är att i jämförelse med andra mindre städer är öppettiderna i Mariehamn bra. Vi som jobbar med detta behöver dock vara lyhörda för vad kunderna och besökarna vill ha och därför behöver frågan behandlas med jämna mellanrum.

I övrigt kan konstateras att de som svarat på enkäten är nöjda med parkeringssituationen i stan, även om det också framkom önskemål om längre parkeringstid. Vidare efterlyses det bättre cykelvägar samt platser där man fritt kan umgås, socialisera och träffa bekanta. Man vill att Mariehamn i stor utsträckning ska vara en plats som möjliggör och sporrar till umgänge och möten.

City Mariehamn har ett etablerat samarbete med Mariehamns stad och fastighetsägarna. Detta samarbete är betydelsefullt för det fortsatta utvecklandet av City.

I utvecklingsarbetet kommer resultatet i denna undersökning att beaktas med den fortsatta målsättningen att skapa ett centrum som är både trivsamt och lönsamt; hela Ålands mötesplats.

Alexandra Walk-Liljeroos

Centrumledare, City Mariehamn