DELA

Fiskodlingen är viktig för skärgården

Det är tydligt att professor Erik Bonsdorff påtagit sig uppgiften att förgöra fiskodlingen på Åland och i hela landet. Han har prisat de svenska myndigheternas beslut att förbjuda 3 fiskodlingar i Sverige som drivs härifrån. Detta skedde genom ett uttalande härförleden i Nya Åland. Han ansåg att man bör välja samma väg här.

Åländska politiker har också vädrat morgonluft när de getts möjligheter att framhäva sin negativism mot fiskodlingen. Det räcker inte med att det under lång tid inte beviljats några nya tillstånd. Allt skall bort det är enbart det absoluta som gäller.

Det är inte domedagsprofeterna som fört det här samhället framåt, det är de som kommit med lösningar på problemen och representerat balans som stått för utveckling.

Det förefaller som professor Bonsdorff inte beaktar de framsteg som gjorts inom fiskodlingsnäringen vad beträffar att nedbringa belastningen. Foderindustrin har tagit fram foder som har en sammansättning som minskar tillförsel av fosfor och kväve. Odlarna har starkt bidragit genom riktad och anpassad utfordring. Detta har medfört starka förändringar om man jämför med situationen för 10–15 år sedan. Utveckling sker hela tiden det gäller för så kallade experter och beslutsfattare att följa med.

Numera måste också odlingen ske på öppnare vatten.

Den totala odlingsvolymen i landet har minskat. Som mest har det odlats närmare 20 miljoner kilo forell i hela landet medan det nu rör sig om cirka 10 miljoner kilo statistiken är lite osäker på grund av att det är lite svårt att få fram mängderna som odlas i Sverige och säljs på den finländska marknaden.

Bonsdorff framhåller att fiskodlarna tjänar miljoner vilket känns som en fläkt från sextiotalet, nuförtiden är det en utbredd uppfattning att samhället behöver lönsamma företag. Vi har nyss gått genom en period när negativa rapporter kom nästan varje dag.

Fiskodling är en riskfylld bransch som i hög grad är beroende vädrets makter. Det är den globala och fria marknaden som avgör prissättningen på lax vilket betyder att priset går upp och ned, och inte egentligen följer det allmänna konjunktur läget. För att klara nedgångarna måste fiskodlarna vissa år tjäna bra.

En orsak till att det anses vara politiskt helt legitimt att angripa fiskodlingen utifrån alla synpunkter är att den bedrivs i skärgården och ägs i huvudsak av skärgårdsbor det är en sanning som är bedrövlig. På Åland brukar man ständigt framhäva att företagsklimatet alltid är positivt.

Någon säger säkert att jag upprepar mig men det bekommer inte mig eftersom ärendet är angeläget.

Fiskodlingen är en näring som passar skärgården eftersom vi har tillgång till vatten, det är skärgårdens åkrar. Idag är vattnets betydelse sett ur näringsfångs synpunkt ringa förutom för de områden där fiskodling får bedrivas. Men en utveckling kan inte ske inom det åländska området eftersom det råder förbud. Exempelvis är fisket en binäring som krymper hela tiden. Globalt ökar också fiskodlingen. I Kina där man odlar väldigt stora mängder har odlingen stor betydelse för folkförsörjningen. Forskarna anser att fisk är hälsosamt.

Professor Bonsdorff har en svår uppgift framför sig om han skall minska fiskodlingen i världen.

Skärgårdens befolkning minskar hela tiden. Det börjar alltmer upplevas som depressivt. Största orsaken är att det utvecklas alltför lite arbetsplatser. Det råd som politiker brukar ge är att man måste satsa på något annat -vad detta ”annat” är blir difust. Turism har inte i skärgården och inte på fasta Åland heller utvecklats som man en tid trodde. Den kräver förstås satsningar. Det blir ingen expansion om man försöker bygga på en grupp som promenerar omkring med ”fjällräven” på ryggen. Visst kan jag hålla med om att uppfinningsrikedomen kunde vara bättre generellt sett.

Men om man är ärlig så är alternativen inte så många. Ju mer befolkningen minskar desto svårare är det att framkalla kreativa ideer. Därför har beslutsfattarna bråttom att se till att fiskodlingen kan växa. Det är verkligen svårt att i skärgården hitta en näring som klarar av global konkurrens och kan drivas rationellt och storskaligt, fiskodlingen gör det bevisligen eftersom den överlevt.

Olof Öström