Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Fisket har en nyckelroll på ett hållbart Åland

Fisk är en nyttig, lokalproducerad proteinkälla. Det naturliga fisket minskar dessutom, till skillnad från vattenbruket, mängden fosfor i vattnet. Därutöver är fisken en viktig attraktionsfaktor för vår upplevelseturism.

Ett långsiktigt hållbart fiske kräver emellertid en god förvaltning och att fisket sker på ett klokt sätt. Det innebär lokalt fiske för den lokala marknaden. Samtidigt är det av yttersta vikt att vi aldrig fiskar så att fiskstammen decimeras. Vi kan dra nyttan av räntan som naturkapitalet ger men aldrig börja nagga på själva kapitalet.

Jag föreslår därför:

1. Marina reservat i Ålands Hav där den sista spillran av Östersjöns torsk och andra arter får möjlighet att växa och spridas till andra områden.

2. Mer kunskapsstöd och support till lokala fiskelag och ideella krafter som redan idag visar stort engagemang för fiskevård. Många lekvikar är redan fredade, vilket är positivt, men forskningen visar att en ännu större effekt kan fås genom permanent fredning av utvalda områden. Speciell hänsyn ska visas rovfisken eftersom den bidrar till att minska övergödningen.

3. Den kartering som gjorts i projektform av rådande och potentiella lekplatser på Åland får en naturlig fortsättning genom verkställande av vård och restaurering. Målet för Guttorps uppdrag styrs om till att i högre grad främja naturlig reproduktion.

4. Förbud mot storskalig bottentrålning i åländska vatten.

5. Offentliga kök ska servera åländsk fisk. På samma sätt som i Åre kommun förbjuds servering av norsk odlad lax. Den norska laxodlingens effekter på de naturliga laxbestånden och de marina ekosystemen är förödande.

6. Krafttag mot övergödningen i våra vatten som är det största hotet mot fiskens naturliga lekmiljöer. Vi måste minska övergödningen vare sig den sker från land eller direkt i havet.

Ola Sundberg (HI)