DELA

Finskaundervisningen är bra!

Utgående från tidningsreferaten från den diskussion som hölls i biblioteket härförleden om finskans ställning i det åländska samhället fick man uppfattningen att några av de finskpråkiga deltagarna var av den åsikten att undervisningen i finska i de åländska skolorna är dålig. Detta kan knappast ha varit vad som menades i diskussionen.
Min uppfattning är nämligen att undervisningen i finska håller samma standard som undervisningen i övriga ämnen. Troligen avsåg debattörerna avsaknaden av modersmålsorienterad undervisning i finska för finsk- och tvåspråkiga elever och att dessa elever borde erbjudas undervisning i ett tidigare skede än i årskurs 5. Ett strukturellt fel således, inte bristande kvalitet i undervisningen.

Det är all anledning att inför terminsslutet lyfta på hatten för de finskalärare som jobbar hårt med sin undervisning trots det motlut som ämnet har hos de åländska eleverna (och föräldrarna).
Sten Eriksson,
förälder