DELA

Finns det ett behov av styrelse för ÅHS?

Nu när landskapsregeringen går in för modifiering av kommunstrukturen, kanske den även kunde modifiera delar av landskapsförvaltningen? Här tänker jag närmast på om det verkligen finns ett behov av en egen styrelse för ÅHS.

Jag har haft tillfälle att som suppleant i ÅHS styrelse under de senaste tre åren deltagit i ett antal styrelsemöten, och det som främst slog mig var att utöver sex styrelseledamöter (inklusive ordföranden) deltar det även sju tjänstemän: hälso- och sjukvårdsdirektören, chefläkaren, ekonomichefen, personalchefen, vårdchefen, landskapsläkaren samt förvaltningssekreteraren som är protokollförare, samt vid de flesta möten även socialministern. Tjänstemän besitter sakkunskapen, styrelsen består av lekmän. Mötena pågår oftast tre till fyra timmar, under ordinarie arbetstid. Tjänstemännen deltar oftast inte i diskussionerna, utan kompletterar frågeställningarna på begäran.

Ärendena är beredda, och föredras av sjukhusdirektören. Jag kan inte påminna mig att styrelsen någon gång gått emot föredragandens förslag, och besluten är oftast enhälliga. Ibland kan beslutet, på förslag från någon styrelserepresentant, följas av ett påpekande eller tillägg (oftast av ringa betydelse för beslutet).

Styrelsen handhar inte personalfrågor, utom tillsättande av de tjänstemän som enligt reglementet/lagen ska tillsättas av styrelsen. Personalfrågorna har delegerats till ledningsgruppen, som består av hälso-och sjukvårdsdirektören, chefläkaren, ekonomichefen, personalchefen och vårdchefen. Förvaltningssekreteraren deltar som protokollförare. Hela ledningsgruppen deltar alltså även i styrelsens möten. Ingen personalrepresentant finns varken i styrelsen eller ledningsgruppen. ÅHS har över 900 anställda, och tillsammans med vikarier och t.f. tjänster så uppgår personalstyrkan till över 1 000 personer. Enligt ÅHS Förvaltningsstadga 2.2. tredje stycket ska sjukhusstyrelsen bedriva en god personalpolitik. Jag ställer mig frågande till om det är god personalpolitik att delegera personalfrågorna till ledningsgruppen, då jag anser att i en så stor organisation med så många anställda så borde det vara en av styrelsens huvudsakliga uppgifter att handha och engagera sig just dessa frågor.

Vad kvarstår då för styrelsen att besluta om? Budget och bokslut, tillsättande av vissa tjänster, upphandlande av till exempel helikoptertjänster samt besluta om vissa andra avtal, samt organisationsfrågor. Dessutom ska styrelsen även ”kära och svara” vid domstolar, vid behov.

Byggandet och underhåll av fastigheterna är ju numera överfört till Fastighetsverket, och ÅHS betalar avtalsenlig hyra till dem för detta.

Min slutsats är att då både ledningsgrupp och styrelse i princip behandlar samma ärenden, så borde man kunna överväga att förenkla procedurerna genom att dra in styrelsen, samt stärka ledningsgruppens uppgift så att den direkt underställd landskapsregeringen ska handha verksamheten vid ÅHS. Landskapsregeringen skulle då få på sitt bord att (delvis) besluta om de frågor som ÅHS styrelse i dag handhar, frånsett de ärenden som kan delegeras till ledningsgruppen. Då jag noterat att landskapsregeringen redan i dag styr ÅHS beslut ganska långt, så blir det inte så stor förändring i processen, bara att den blir ett steg kortare.

RUNA LISA JANSSON