DELA

Finlandskabel behövs nu!

Behovet av ”Finlandskabeln” och undvikande av ytterligare förseningar i finansieringen
Kraftnät Åland Ab är systemansvarig för el i landskapet Åland. Kraftnät Åland Ab har genom systemansvaret ansvaret för försörjning av elektrisk energi inom landskapet Åland. Försörjningen sker i huvudsak via en 110 kV kabelförbindelse från Sverige, den s.k. kallade ”Sverigekabeln”. Kraftnät Åland Ab skall säkra tillgången på elektrisk energi både under normalförhållanden och vid störningar i ordinarie försörjning. I samband med störningar i ordinarie försörjning täcks behovet med reservkraft.

Behov av reservkraft uppstår framför allt vid avbrott på förbindelsen från Sverige. Eftersom det är en sjökabel, kan ett kabelfel ta lång tid att reparera. I värsta fall kan det innebära 100 dygns drift vintertid vid ett fel på sjökabeln från Sverige. Landskapet Åland måste kunna förses med elektrisk energi under ett sådant avbrott, samt vid planerade underhållsåtgärder och andra tillfällen när förbindelsen till Sverige inte är tillgänglig. Reservkraften skall ersätta importen från Sverige och därmed täcka nästan hela Ålands elbehov.

Nuvarande reservkraftkapacitet är inte tillräcklig för att täcka reservkraftbehovet som kan uppstå under höglasttid och behöver därför byggas ut. Äldre anläggningar är i behov av att fasas ut. Underskott leder till avbrott och begränsningar i elanvändningen.
Bortfall av en maskin begränsar ytterligare elanvändningen. Beaktande effektutvecklingen på Åland och det därav förorsakade utökade reserveffektbehovet samt utfasningen av äldre reservkraftkapacitet utreddes 2006 alternativa lösningar för att långsiktigt trygga reservkraften (till 2032).

Ur utredningarna framkom att det totalekonomiskt bästa alternativet var en 100 MW likströmsförbindelse till riket. Utgående från detta inledde Kraftnät Åland Ab planeringen med sikte på att förbindelsen skulle vara klar för drift i december 2012, ett år innan reservkraftavtalet med Mariehamns Energi Ab går ut.
Avsikten var att under provdriften vintern 2013 ha tillgång till befintlig reservkraft. Tidplanen har försenats av att upphandlingen inte kunnat slutföras p.g.a. att finansieringsfrågan inte varit löst. Upphandlingen är nu i slutskedet och kontrakt behöver tecknas inom detta år för att förbindelsen enligt nuvarande tidplan efter genomförd provdrift skall kunna övertas på vårvintern 2015.

Det kalkylerade underskottet växer från 12 MW 2013 till 17 MW 2015. Underskotten förutsätter att nuvarande reservkraftkapacitet driftsäkert kan utnyttjas ytterligare två år efter avtalstidens utgång. Borträknas abonnerad reservkraft är underskottet 63 respektive 65 MW. Enligt ursprungsplanen skulle ingen tilläggskapacitet införskaffas för att täcka underskottet fram till ”Finlandskabeln” är i drift. Förskjutningarna leder till nya överväganden gällande tilläggskapacitet under mellanperioden och ytterligare förseningar ökar behovet än mer. Kostnaderna för temporära lösningar för att klara det växande underskottet ökar och belastar de åländska elkonsumenterna än mer innan slutlig lösning i form av ”Finlandskabeln” är genomförd.

Kraftnät Åland Ab har med glädje mottagit informationen om Ålandsdelegationens beslut i extra anslagsärendet och har i vår tidplan förutsatt att upphandlingen kan slutföras under hösten. För att tidplanen skall hålla är det angeläget att hela finansieringsbiten är klar under hösten. I det paketet ingår lagtingets beslut om landskapsgarantier för de lån vi avser att uppta för att finansiera vårt kapitalbehov. Ytterligare förseningar riskerar att leda till att upphandlingen får göras om, med ytterligare förskjutningar, som riskerar hela projektet i sin nuvarande form. En sådan utveckling är inte acceptabel med tanke på den reservkraftsituation vi har, därför bör nödvändiga finansieringsbeslut tas snarast möjligt.
Mariehamn den 10 augusti 2011
Jan Kahlroth
VD
Kraftnät Åland Ab