DELA

Fick du fikon?

Någon lär någon gång ha yttrat att även om det kunde bevisas att Gud inte existerar så skulle kyrkan rulla vidare av egen kraft. Med samma övertygelse har mantrat om kommunsammanslagning och kortruttstrafik upprepats som den enda vägens politik.

Av en händelse som ser ut som ett sammanträffande emanerar båda reformerna från samma förvaltningsenhet på Landskapsregeringen.

Citat kansli- kommunministern Nya Åland 1.2.2017: ”De reformprocesser som pågår drivs av övertygelsen att starka, bärkraftiga och ekonomiskt hållbara kommuner är nödvändiga och viktiga för Åland” . Dels implicerar inte storleken på kommunen det förenämnda och dels borde övertygelser kanske spela en underordnad roll i sammanhanget.

Med vilken övertygelse reformförslagen bibringats allmänheten, kan som exempel nämnas ett informations-/ frågetillfälle på Sottunga där en av ministrarna framlade planerna på sammanslagning.

Ministern tillfrågades huruvida han avsåg tillgodogöra sig eventuella synpunkter och invändningar från mötet. Svaret var ja. Efter mötet ställdes samma fråga informellt till nämnda person. Då var svaret nej. Entydigt.

Förutom ”Magmas” utredning om effekterna av kommunsammanslagning i Finland torde inga andra motsvarande arbeten föreligga. Åtminstone inte på svenska. På en fråga huruvida sådana föreligger var svaret jakande och ministern lovade snarast tillhandahålla en sådan. Hittills har den inte setts till.

Något tidigare anordnades ett informationstillfälle gällande kortruttstrafiken. Priset per oljefat låg vid denna tidpunkt på 130 $/fat. Tjänstemannen menade att alla vet huru oljepriset bara stiger och stiger. Inbesparingar i bränslekostnaderna utgjorde pga härav ett starkt motiv till kortruttsalternativet.

Härtill replikerades att oljepriset troligen nått sitt maximum av följande orsaker: USA har börjat utvinna olja genom ”fracking” och därtill står vi inför en konjunkturnedgång vilka vardera kommer att påverka oljepriset.

Härtill kommer de nya utsläppsdirektiven för Östersjön vilket torde begränsa oljedrift i framtiden. Invändningarna klingade för döva öron. Att priset skulle falla till drygt 30 dollar kunde ingen i sin vildaste fantasi föreställa sig.

Så mycket om tro och vetande.

Av PWC som har framtagit beslutsunderlag för landskapsregeringen hade man väntat att de skulle bekanta sig med de lokala förhållandena i alla berörda kommuner. Veterligen har de aldrig besökt Ålands minsta kommun för att bekanta sig med dessa.

Men kommunen kan väl anses vara så liten att den är försumbar. Av detta inser man genast vikten av att kommunen åtminstone, om ock i kanske förändrad form, borde få bevara sin status som juridisk person

Detta om lyhördheten hos beslutsfattarna. Gällande motiven till kommunsammanslagning på Åland så kan man konstatera att nästan alla kommuner uppvisat goda årsresultat.

Det är en beprövad politisk metod att måla f-n på väggen och samtidigt påstå att lösningen uppnås genom att rösta på sagesmannen/-kvinnan. Annars går det åt pipan. Vilket också påståtts. Never change a winning team frestas man säga.

Att se statistiska samband och en korrelation mellan storleken på kommunen med vissa uppräknade fördelar där de inte finns, är som att jämföra glassätning och drunkningsolyckor.

Statistiskt så ökar båda på sommaren. Som känt råder inget samband mellan dessa. Lösningen vore kanske att förbjuda glassätning?

En utredning om de juridiska förutsättningarna för en sammanslagning har visat att möjligheten härtill föreligger. Därvid har de omtalade verktygen i verktygslådan erhållits. Bara att verkställa.

Gällande kortruttstrafiken har redan ordats från både Sottunga och Kökar kommuner. I korthet därför:

1. Inom vilken tid kan de beräknade 200 miljonerna antas vara införtjänade ?

2. Har man beaktat att de miljöskador som åstadkoms genom sprängningar och schaktningar aldrig kommer att förtjänas in? Redan existerande vägar måste rätas ut och förstärkas liksom även broar. Miljökostnaderna för detta måste beräknas löpa på evärdelig tid.

Talet om att ”sätta spaden i marken” bör nog ersättas av att sätta borren i berget.

3. På sin tid betraktades Pargas – Naguvägen vara det mest olycksdrabbade väg- avsnittet i landet. Detta på grund av kappkörning till nästa färja när tidtabellen för den föregående färjan inte hållit.

4. Har frågan någonsin ställts hur mycket avgaser tomgångskörning beräknas åstadkomma en kall vinterdag (och även i övrigt) när man vill hålla värmen i bilen? Ju fler färjfästen, desto mer tomgångskörning.

Av strategiska skäl lär Cato d.ä. alltid ha avslutat sina tal med ”För övrigt anser jag att Carthago bör förstöras”. Vilket också gjordes. En fördel var också att staden lär ha producerat goda fikon.

Av strategiska skäl anser man också nu att de befintliga strukturerna bör förstöras. När dammet har lagt sig lyder frågan: Fick du fikon?

Gustaf Sauren

Sottunga