DELA

FGS styrgrupp var nog inte så enig i alla fall

Styrgruppens ordförande, Viveka Eriksson, ger i en intervju en alltför positiv bild över styrgruppens förslag till samgångavtal mellan Finström, Geta och Sund. Styrgruppen har nu jobbat i över ett halvt år och det avtal som nu är framlagt har tillkommit efter ett antal omröstningar, reservationer och kompromisser.

Mina utgångspunkter i arbetet har varit att dels bevaka Finströms intressen så långt det går samt se till att avtalet är ärligt och transparent. Att man nu medvetet plockat bort eller tonat ner vissa av de punkter som tidigare kritiserats upplever jag varken som ärligt eller transparent.

Det går snett redan i inledningen där avtalet säger att tre kommuner går samman till en. Sanningen, vare sig man gillar den eller inte, är att Geta och Sund upphör som kommuner och uppgår i Finström. Juridiken är alltså att Finström kvarstår som en utvidgad kommun.

Jag kan inte omfatta att man mörkar hur bildningen av den nya kommunen går till bara för att vilseleda de som varit kritiska. Här har jag lämnat in en skriftlig reservation.

Jag motsätter mig kraftigt att man ger sken av att ekonomin i den nya kommunen blir väsentligt bättre. Jag kan inte omfatta att man nu bl a skriver att regeringen lovat att korrigera den s k skolpengen i landskapsandelssystemet.

Nuvarande regering har konstaterat att det blev ett misstag i det nya landskapsandelssystemet men sagt att det är för komplicerat att korrigera så nästa regering får fixa detta. Det är lite som att måla huset och säga till målaren att grannen får betala. Naturligtvis reserverade jag mig skriftligt mot detta.

Det skall krävas kvalificerad majoritet för att ändra avtalet. Kvalificerad majoritet används veterligen endast när det gäller förtroendefråga om kommundirektör. Så i praktiken är det nu tydligen så att en enkel majoritet kan ta beslut om samgående med en annan kommun medan det krävs kvalificerad majoritet att ändra i ett samgångsavtal.

Sakkunniga har avrått oss från texten om kvalificerad majoritet och jag förde frågan till omröstning ….men förlorade där också.

Kommunens namn har diskuterats sedan första dag. Den man nu för fram är en kompromiss som jag omfattade. Kompromissen säger att fullmäktige i den nya kommunen har till uppgift att ta ställning till kommunens namn och vapen.

Ytterligare sägs att den nya kommunens namn inte bör innehålla något av de tidigare kommunernas namn. Just ordet bör är som bekant vagt och det kan i praktiken innebära att den nya kommunens namn fortsättningsvis är Finström eller något helt annat. Om kommunerna går ihop 01.01.2020 så heter den nya kommunen Finström till dess att fullmäktige eventuellt tagit beslut om annat.

Namnfrågan i sig är inte speciellt viktig för mig. Dock är ett namnbyte en kostsam och tidskrävande process. Jag brukar skämtsamt säga att om behåller man namnet Finström så slipper man köpa nya pennor och block, denna kostnad är marginell men däremot är kostnaderna för byte av allt från blanketter, ändringar i register/system till nya skyltar väsentliga. Blir den ytterligare en kommunsammanslagning så kanske vi står inför namnbyte igen.

Så hur nöjd är jag då med detta förslag till avtal? Nå, inte det minsta.

ROGER HÖGLUND

MEDLEM I STYRGRUPPEN FÖR FGS