DELA

Fem sätt att ena Åland

Det åländska samhället är på väg att splittras till följd av Ålands landskapsregerings agerande gentemot kommunerna. Vi tycker det är olyckligt med tanke på alla andra utmaningar som självstyrelsen står inför.

Åländsk Center har i mer än fyrtio år utvecklat det åländska samhället och vi tror mycket på självstyrelsen, både mot Finland och för kommunerna gentemot landskapet.

Vi inser också att vår välfärd är utmanad och vi blundar absolut inte för verkligheten. Däremot har vi en annan syn än sittande landskapsregeringen på hur vårt samhälle ska hanteras.

Våra förslag är följande:

1. Kommunsamgåenden ska ske där resultatet är sådant att det kan omfattas av befolkningsmajoriteten i respektive berörd kommun. Att avdemokratisera samhället leder till mindre engagemang.

2. Serviceproduktionen ska samordnas och moderniseras så långt som möjligt, bland annat med hjälp av digitaliseringen.

3. På sikt måste vi också föra en ordentlig diskussion om välfärdens finansiering och vilka servicenivåer samhället ska erbjuda.

4. Vi ska arbeta för att Åland fortsättningsvis ska ha stark entreprenörsanda och skattekraft, även regionalt i form av utlokaliseringar. Minskade landskapsandelar måste rimligen innebära att offentliga tjänster i högre grad sprids på Åland och att fördelningen av samfundsskatterna ses över.

5. Åland måste verka för att landskapet ska ha sin rättvisa del av statsskatterna.

Det viktigaste av allt är enligt vår uppfattning fortsatt solidaritet och sammanhållningen i samhället. Självstyrelse och närdemokrati förpliktigar och gör oss unika och handlingskraftiga.

Åländsk Center

Lagtingsgruppen