DELA

Felriktad kritik om Emmaus

Jonas Bladh skriver i en ledare i tidningen Nya Åland att Moderaterna försöker ”två sina händer” och menar att det bland annat är vårt fel då vi ”modifierade förslaget att i stället inkludera en styckning av tomten. Emmaus skulle alltså betala lika mycket för mycket mindre yta”. Det här stämmer inte.
Förslaget från oss i stadsstyrelsen var ett villkorstillägg till hyresavtalet där staden som ägare skulle förbehålla sig rätten att kunna omplanera tomten och exploatera en del av området.
Ett framtida eventuellt förverkligande av detta skulle även ha betytt omförhandling av hyresavtalet och en dialog med hyrestagaren för att nå en bra lösning för både staden och Emmaus.

En oberoende värdering av ÅCA-huset, gjordes i december 2010, där fastighetens värde uppskattades till 820.000 euro. I den oberoende värderingen kalkylerades själva byggnaden, som är en gammal industrilokal, till ett negativt värde, d.v.s. en rivningskostnad.
Föreningen Emmaus anhöll genom en skrivelse till staden att antingen få köpa huset eller att få ett hyresavtal på 15 år. Sedan skrev föreningen återigen till staden med ett anbud där de erbjöd 400.000 euro för fastigheten. En försäljning måste göras till marknadspris utrett av en oberoende professionell värderare för att inte utgöra ett otillåtet statsstöd.
Emmaus bud var alltså 420.000 euro under den oberoende värdering som gjorts. Förutom att det kan klassas som otillåtet statsstöd skulle det vara utanför ramen för antagna principer gällande understöd och strida mot den kommunala likabehandlingsprincipen. En försäljning till kraftigt underpris på basen av en inkommen skrivelse var alltså inte möjlig.

Förvaltningen i staden arbetade därefter fram en kreativ lösning på hyresavtal som antogs av stadsstyrelsen, efter omröstning, med kompletteringen att staden ville förbehålla sig rätten att någon gång eventuellt omplanera och exploatera en del av området. Syftet var att till exempel möjliggöra kompletterande byggnation som nämnts ovan, men också för att vi ska kunna få utveckling på en av stadens attraktiva tomter i centrum.
Denna lösning med uthyrning hade gett staden samma situation, i fråga om driftskostnader, som om staden skulle ha sålt fastigheten och som inte hade åsidosatt den kommunala likabehandlingsprincipen och EU:s statsstödsregler.

Moderaterna har vid flera tillfällen framhållit att Emmaus verksamhet är viktig. Vårt parti har rötter i tredje sektorn och vi värdesätter Emmaus engagemang för personer som av olika anledningar har svårt att hitta arbete.
Vi tycker att det är viktigt att lyssna och föra dialog varför vi hade ett gruppmöte på platsen för att få till stånd en modell där Emmaus kunde varit kvar på Köpmansgatan 11 och så att kompletterande byggnation kunde getts rum på tomten på ett sådant sätt att det hade främjat Emmaus utvecklingsplaner.
Emmaus förordade istället en försäljning på den öppna marknaden. Vi trodde fortfarande på att den bästa lösningen om man beaktar både Emmaus och staden var den lösning vi moderater förespråkade och föreslog därför att stadsutvecklingsnämnden skulle få i uppdrag att planera om tomten.
En majoritet i stadsstyrelsen röstade istället för att föra förslaget till stadsfullmäktige för att bjuda ut fastigheten till högstbjudande på den öppna marknaden. Roger Jansson (M) understödd av Tage Silander (M) föreslog i fullmäktige att ärendet skulle återremitteras, men röstades ner av 22 (av totalt 27) ledamöter som beslutade att fastigheten skulle ges ut till högstbjudande.
Det är bara att läsa innantill i beslut och voteringslistor för att se vem som har beslutat vad. Informationen finns offentligt att tillgå.
Att skylla på oss för att fastigheten bjöds ut på öppna marknaden på det här sättet är helt fel då vi inte vid ett enda tillfälle har föreslagit det eller röstat för det.
Petri Carlsson (M)
Nina Lindfors (M)