DELA

Felaktigheter om radions valbevakning

Med anledning av den senaste tidens tidningsskriverier om den valdebatt och valvaka som planeras av Ålands Radio och TV så krävs en del tillrättalägganden.
För det första bör det vara klart för alla att radion också i samband med övriga val alltid arrangerat och direktsänt en allmänpolitisk valdebatt och en valvaka. Skillnaden den här gången är att landskapets folkvalda politiker önskat sig att denna valbevakning också ska göras i ett nytt medium.
Man vill med andra ord att valdebatten och valvakan ska sändas i såväl radio som tv. Därför blir också produktionskostnaderna högre än om valbevakningen sker enbart i radio.

Tvärtemot vad som felaktigt påståtts i lokalpressen så kommer inte initiativet till denna satsning från radions redaktion, utan från politikerhåll. Av de protokoll som förts av Ålands landskapsregering, Ålands Radios förvaltningsråd och Ålands Radios styrelse framgår klart och tydligt att så är fallet.
n Den 15 maj ger förvaltningsrådet i uppdrag till styrelsen att utreda kostnaderna för att genomföra en tv-debatt och tv-sänd valvaka samt anhålla om nödvändiga medel för att genomföra detsamma inför lagtingsvalet i höst.
n Den 31 maj fattar styrelsen beslut om att anhålla om tilläggsmedel från landskapet för att kunna genomföra den av förvaltningsrådet föreslagna tv-debatten och valvakan under inkommande lagtingsval.
n Den 12 juni inkommer radions anhållan om medel till registratorn vid landskapsregeringen.
n Den 26 juni håller landskapsregeringen en överläggning där man fattar ett principbeslut om att säga ja till en tv-satsning i samband med valet.
n Den 20 juli håller landskapsregeringen en överläggning där man ger grönt ljus för tv-satsningen. Alla landskapsregeringsledamöter är överens om att acceptera kostnaderna för valdebatten och valvakan.
n Den 15 augusti tar landskapsregeringsledamot Runar Karlsson beslut i enskild fördragning om att bevilja Ålands Radio och TV medel för genomförandet av en tv-debatt och en tv-sänd valvaka i anslutning till höstens lagtingsval.

Ovanstående text grundar sig på offentliga handlingar och protokoll som också de åländska lokaltidningarna bör ha tillgång till.
Att lokaltidningarna på ledarplats kritiserar Ålands Radio är måhända inte så konstigt med tanke på deras nytillkomna ambitioner att själva producera tv. Att lokaltidningarna på redaktionell plats för fram osanningar förstärker dock bilden av att det verkligen behövs ett oberoende mediebolag som Ålands Radio och TV på Åland.
Redaktionen vid Ålands Radio och TV

I Nya Åland har Ålands radio och tvs valvaka på nyhetsplats uppmärksammats en gång. I den texten fick flera berörda parter komma till tals, inklusive Ålands radios vd Pia Rothberg-Olofsson. Det framkom tydligt av texten att beställningen att göra en tv-sänd valvaka kom från politikerna.
På ledarplats hade Nya Åland över huvud taget inte kommenterat frågan när insändaren ovan skrevs, och kunde alltså inte ha kritiserat Ålands radio och tv för egen vinnings skull.
I den ledare som publicerades i gårdagens tidning står det ”Förvisso åligger det Ålands radio och tv att göra sitt bästa, till och med att driva utvecklingen hårdare än man hittills gjort, men både ramarna och ansvaret för det hör hemma hos politikerna, ingen annan.”
Vi utgår alltså från att Ålands radio och tvs redaktion är arga på tidningen Åland men inte vågar skriva det, och därför drar alla över en kam.
Nina Fellman
chefredaktör