DELA

Fartbegränsning i farleden norr om Föglö

En begränsning av de stora bilfärjornas körhastighet i farleden förbi Föglö har åter aktualiserats. Några klarlägganden är på sin plats. Den här gången gäller ärendet farledsavsnittet förbi Märrskär från Järsö till Sandö, kallat Apotekarfaret.
Vargskärs byalag har tidigare i 30 år resultatlöst arbetat för en fartbegränsning i farledsavsnittet från Sandö österut till Enskär vid Bänö. Denna sträcka är 6,5 sjömil och en sänkning av farten från 20 till 12 knop skulle ha inneburit en tidsförlust på 12-15 minuter.
Vår första anhållan gick 1979 till Ålands landskapsstyrelse som inte tog frågan till behandling. 1985 förnyades anhållan varvid svaret blev nekande: ”ytterligare fartbegränsningar i trafiken skulle, med nuvarande system, i mycket hög grad försvåra trafiken på rutten Åbo – M:hamn – Stockholm”.
1988 förnyades anhållan om fartbegränsning, nu till 15 kn (= tidsförlust 6 min.) Ls:s svar:
”  …  förutsättningen för införande av ytterligare hastighetsbegränsningar ( … ) inte föreligger och att ansökan följaktligen inte i dagens situation godkändes.” Dock lovar Ls att utföra en vid utredning angående problemen med färjetrafiken genom den åländska skärgården. Den har ännu inte synts till!

1997 upprepade Vargskärs byalag sin anhållan med motiveringen att trafikens volym ökat och större fartyg satts in på linjen, vilket medfört ökande skadeverkningar på vatten-,och strandmiljön. 1998 anslöt sig Föglö kommun (tills. med Sottunga, Kumlinge, Brändö, Kökar och Vårdö) fartbegränsningsansökan. Ls:s svar: ”…den ansökta fartbegränsningen förordas inte eftersom en sådan åtgärd på grund av den redan nu pressade tidtabellssituationen riskerar medföra höjd fart inom andra vattenområden.” I ett senare utlåtande förklarar Ålands redarförening att förlorad tid inte kan köras in då befintliga fartresurser redan är utnyttjade.
Ls uttalar också förhoppningen att Sjöfartsverket i samråd med rederierna utfärdar rekommendationen att man vid trafik genom trånga farleder och känsliga naturområden måtte iaktta reducerad hastighet.
Från redarhåll har man framhållit bl.a. att: ”en hastighetsbegränsning skulle omintetgöra hela trafikupplägget på sträckan Finland-Åland-Sverige”… och ”om trafikupplägget omintetgörs har detta förödande konsekvenser för sysselsättningen och därmed ekonomin på Åland och närliggande regioner”.

Efter att Ls meddelat att fartbegränsningar i farlederna egentligen inte är landskapsstyrelsens behörighet, vände sig Vargskärs byalag direkt till Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt med förnyad anhållan, som emellertid avslogs med motiveringarna att Ålands landskapsstyrelse och rederierna motsätter sig. Vidare att fartygets säkra framförande enligt vattentrafiklagen förutsätter att befälhavaren i alla situationer måste ha tillräckliga möjligheter att behärska fartyget, att god sjömanssed förutsätter att man saktar farten på platser där man antar att sug, vågor och annat kan ha stor inverkan på miljön. Sådant hänsynstagande har inte kunnat förmärkas i Vargskärsfarleden.
I ett utlåtande 2003 menar VL:s befälhavare att man endast kan uttala sig i allmänna ordalag i denna fråga emedan man inte besitter kunskap inom ämnesområdet.

Ändå säger Sjötrafiklagen 2kap. 5§ : Var och en som färdas på vatten med en farkost skall iaktta den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver och förfara så att han inte utan tvingande skäl försvårar eller stör andras färd på vatten och inte heller åstadkommer fara eller skada för andra eller fara eller avsevärda eller onödiga olägenheter eller störningar för naturen eller den övriga miljön, fisket, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt eller enskilt intresse.
De stora bilfärjornas befäl bryter varje dag mot denna paragraf av ett enda tvingande skäl: tidtabellen!

Från 1999 framåt har Sjöfartsdistriktet med något varierande motiveringar, (alltid grundade på Lr:s nej) 3 gånger förkastat förnyade ansökningar, och Ålands förvaltningsdomstol har, efter våra överklaganden, 3 gånger återförvisat ärendet för förnyad behandling till Sjöfartsverket.
Efter att byalaget, på begäran av myndigheten, den 8.6.2008 avgett sitt utlåtande om inrättande av hastighetsbegränsning i handelsfarleden genom Föglö kommun, begravdes ärendet i Sjöfartsverkets byrålådor förgott.
Johan Franzén
Föglö