DELA

Familjens behov viktigast

Jag kan med glädje konstatera att innehållet i min motion Flexiblare barnomsorgsavgifter i Mariehamn som lämnades in till stadsfullmäktige i januari 2007 nu äntligen börjar tillämpas fr.ån och med januari 2010. Att barnfamiljer kan välja att utnyttja 80% av heltid och då också betala 80% av heltidsavgiften tror jag är en vinst för såväl barnen som resten av familjen och det är glädjande att Mariehamns stad i rådande ekonomiska läge väljer att göra denna satsning på barnfamiljerna.

I min nuvarande hemkommun Lemland finns redan systemet att barnomsorgsavgiften är anpassad till nyttjandegrad, men även här finns saker att förbättra inom barnomsorgen. I början av år 2009 skrev jag ett medborgarinitiativ, som på bara några dagar undertecknades av närmare 50 personer, om att det borde öppnas en småbarnsavdelning på daghem för barn under 3 år. Det förhållandevis stora antalet undertecknare visar på att det finns ett stort intresse för frågan, som för ett antal år sedan var på tapeten men då det till mångas besvikelse konstaterades att behovet inte fanns just då. I dag, vill jag hävda, finns det helt klart ett behov vilket medborgarinitiativet bekräftar.

I Lemland finns det idag inget alternativ till familjedagvård för barn till föräldrar som börjar arbeta innan barnet fyllt 3 år. I de flesta åländska kommuner har föräldrarna valmöjligheten att antingen välja familjedagvård eller daghem till sina små barn. I Lemland skall det efter mitt medborgarinitiativ utredas ”om det finns forskning som visar på om det ur barnets synvinkel är bra eller mindre bra att ha små barn på dagis” …  Jag tycker att det är positivt om familjerna själva får ta beslut angående val av barnomsorg för sina barn.

Vår familj har enbart positiva erfarenheter från vårt äldsta barns vistelse på småbarnsavdelning när vi tidigare bodde i Mariehamn, och valet mellan daghem och familjedagvård var för vår del enkelt. Jag kan dock förstå och respektera att andra familjer kan ha en annan uppfattning. Daghemsalternativet kändes för vår del mindre sårbart eftersom barnet på morgonen alltid förs till samma plats och det alltid, oberoende av om någon i personalen är sjuk, finns bekanta ansikten och samma dagliga rutiner.

Resultatet av medborgarinitiativet så här långt är att det kommer att öppna ett gruppfamiljedaghem om man (kommunen) hittar någon lämplig lokal för ändamålet. Hittills har det aktiva sökandet efter lokal begränsat sig till enstaka annonser i kommunens eget INFO-blad, vilket inte verkar ha givit resultat. Därför uppmanar jag den som läser detta och har en lämplig lokal att hyra ut för ett gruppfamiljedaghem i Lemland (ej i Järsöområdet eftersom det där redan finns ett daghem för alla åldersgrupper) att vänligen kontakta Lemlands kommun, tel. 34940.

I dagsläget är situationen den att det inte finns tillräckligt med familjedagvårdare i kommunen, vilket har resulterat i en ”nödlösning” från och med januari där några ettåringar placeras på en vanlig daghemsavdelning tillsammans med 3-6-åringar. Om kommunen inte tidigare har insett behovet av en småbarnsavdelning eller ett gruppfamiljedaghem så borde man i alla fall göra det nu.

Med hopp om att få se starten av ett gruppfamiljedaghem år 2010 och inom kort en småbarnsavdelning i Lemland!
Anna Janson (lib)