DELA

Faktaunderlag till namninsamling

Hans Holmström vill se det faktaunderlag på basen av vilket Ålands Natur och Miljö beslutat att starta en namninsamling mot en discgolfbana vid Gnisten/Lotsberget-området.

Ett flertal medlemmar har kontaktat Ålands Natur och Miljö och begärt att föreningen ska agera i frågan. Då ett flertal medlemmar tar initiativ till en miljöfråga där de vill att föreningen agerar, analyserar styrelsen frågan och fattar beslut om vi ska agera.

 

Det faktaunderlag som gör att föreningen beslutat att starta en namninsamling är följande:

Inventeringen ”Kartläggning av Mariehamns gröna värden” (2020), som går att ladda ner på Mariehamns stads hemsida, visar att området är ett av de naturområden i staden som Mariehamnarna uppskattar allra mest. Besökarna uppger att de värdesätter bland annat naturupplevelser och rofylldhet. De huvudsakliga motiven för att besöka platsen är promenader, avslappning och naturobservationer. Respondenterna i undersökningen uppger inte något utvecklingsbehov för området, till skillnad från andra gröna områden i staden.

 

Därutöver är en del av banorna tänkta att dras på naturskyddat område, vilket framgår i bilagorna till det informationsmöte som infrastrukturnämnden arrangerat. Enligt gällande generalplan får högst en meter breda stigar anläggas för det rörliga friluftslivet inom ett sådant naturskyddsklassificerat område. Erfarenheten från Badhusberget är att discgolfarna inte håller sig inom en meter bred gång i och med att discen ofta inte når det tänkta målet utan måste hämtas upp i vegetationen med omfattande slitage på omliggande natur som följd.

 

Under informationsmötet i stadshuset redogjorde Johanna Hagström vid stadsarkitektkansliet för den naturinventering som gjorts åren 2020-2021. I korthet är det fråga om biotoper med lundartad skog på fastmark och mogna barrträdsdominerade friska moskogar samt hällmarksskogar. Samtliga biotoper anses viktiga för den biologiska mångfalden. Inom området har fågelarten Tofsmes som klassificeras som sårbar påträffats.

I samband med att naturinventeringen presenteras för stadsutvecklingsnämnden i november blir den offentlig handling och Holmström har då möjlighet att förkovra sig ytterligare i den biologiska mångfalden på området. Tills dess svarar Johanna Hagström vid stadsarkitekt kansliet gärna på frågor om platsens biologiska värden.

 

Mariehamns stads grönplan är under arbete. Vi anser att beslut om anläggning av en discgolfbana som kan ge långsiktig påverkan på naturen borde göras efter att grönplanen har fastställts. Med tanke på hur naturen påverkats av discgolfbanan på Badhusberget är det viktigt att tänka på hur placeringen av en kommande discgolfbana kan påverka både människor, djur och natur.

ÅLANDS NATUR OCH MILJÖ R.F.