DELA

Fågelberget, ett varnande exempel

Det är inte bara Böjsarns skog som är ett varnande exempel i Jomala. Just nu pågår en annan typ av miljöförstörelse på det mest centrala området i kommunen, på Fågelberget bakom Maxinge.

Det finns knappast någon som har missat det senaste tillägget på området: på en brand sprängstenshög uppförs som bäst ett radhus som redan nu dominerar hela landskapsbilden sett från Godbyvägen. Det är inte någon vacker syn och kommer inte heller att bli när huset står färdigt. Min fråga är: Hur har det varit möjligt att bevilja byggnadslov som så flagrant strider både mot detaljplanen och plan- och bygglagen?

Det var många som befarade det värsta, när detaljplanen för detta område antogs. En konsult från Åbo anlitades och under arbetet kom det fram att planläggaren saknade den erfarenhet som behövs för planläggning av den här typen av terrängen. Problem uppstod genas vid planering av vägar och kommunalteknik och flera planändringar har redan gjorts. Nu kan man dock inte beskylla konsulten för det som bäst pågår på området. Nu är det fråga om på vilka grunder byggnadslov beviljas.

I plan- och bygglagens 65 § 1 mom står det följande: Byggnaderna ska utformas och placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och som leder till minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Är radhusbygget lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden? Har man strävat till minsta möjliga negativa miljöpåverkan? Om så, hur skulle större negativa miljöpåverkan se ut?

I detaljplanen får på området byggas egnahems- och radhusbyggnader som är så kallade sluttningshus omfattande källarvåning och vindsvåning. Bestämmelsen baserar sig på tomternas stora höjdskillnader (6–7 m). Med sluttningshus kan utfyllnaderna på tomterna minimeras och byggnaderna placeras enligt terrängens villkor.

Ytterligare förutsätter detaljplanen, att ett 10 m brett område vid tomternas östra gräns mot Maxingeområdet skall bevaras i naturligt tillstånd och vid behov förses med kompletterande planteringar. Meningen med denna bestämmelse är, att det inte blir störande utfyllnader mot angränsande parkområdet. Trots detta finns det nu två tomter på området som består bara en 6–7 m hög sprängstensfyllnad, då terrängen med våld har tvingats att passa för ett vanligt envåningshus.

Enligt plan- och bygglagens 72 § kan avvikelser från detaljplanen bifallas, om avvikelserna är förenliga med planens syften eller det föreligger särskilda skäl att medge avvikelser. Att bygga på detta sätt är absolut inte planens syfte. Vad var det som vägde så mycket i vågskålen när bygglov beviljades, att detaljplanens bestämmelser så grovt kunde ignoreras? Så här omfattande avvikelse förutsätter byggnadsnämnden beslut. Finns det beslut? Hur motiverades det? Hur ska den höga sprängstensslänten smältas in i landskapet? Den ligger ju helt på området som enligt planen skall bevaras i naturligt tillstånd?

Det finns ännu kvar två obebyggda tomter på detta kvarter. Hur tänker de ansvariga i kommunen fortsätta? Ska samma hänsynslösa linje mot detaljplanen och landskapsbilden gälla? Om så, vädjar de till likabehandling? Eller till rättviseprincip? Då frågar jag: om en har fått lov att åsidosätta detaljplanens bestämmelser, nonchalera miljön och förstöra landskapsbilden i det mest centrala området i Jomala, får alla det?

Om en felbedömning har gjorts, är det OK att fortsätta på samma linje av rättviseskäl? Skapar det gjorda felet särskilda skäl för avvikelser av detaljplanen? Det blir en kedja av fel. När och hur bryter man den?

Det sorgligaste på Fågelberget är, att där finns flera byggnader som strider mot detaljplanen. Dessa byggnader är lätt att peka ut. De står på utfyllnader, fyller hela tomten och har inga grönområden, de förstör grannens möjligheter till privatliv på sin tomt, de liknar hästboxar i rad eller skokartonger med tak. Vem hade rätt att förstöra miljön för de andra som har byggt sina hem på området, följt detaljplanens bestämmelser och placerat sina hus med vackra proportioner utmärkt lyckat i terrängen?

Hur tänker de ansvariga i kommunen åtgärda miljöförstöringen både i östra sluttningen och i övrigt på Fågelberget? Har ni överhuvudtaget besökt på tomterna innan byggnadslov beviljades? Stått där och tyckt, att 6–7 meter hög sprängstenshög är helt OK, nästan osynlig?

Ursula Koponen

Arkitekt, Jomala