DELA

Få kommuner har en jämställdhetsplan

Jämställdhet är en viktig fråga och en grundläggande rättighet och i Finlands grundlag förbjuds diskriminering på grund av kön. För mig är jämställdhet även fråga om samhällelig effektivitet och kvalitet i verksamheter.

Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män så ska varje kommun med minst 30 anställda ha en aktuell jämställdhetsplan med både lång- och kortsiktiga åtgärder för att främja jämställdhet.

För att se hur de åländska kommunerna efterlever lagen så beslöt jag mig för att göra en egen undersökning för att ta reda på hur stor andel av de åländska kommunerna som har en aktuell jämställdhetsplan för att förebygga diskriminering. Planen kan ses som ett redskap där arbetsgivaren kartlägger nuläget och sedan uppmuntras att vidta målinriktade, strategiska och aktiva åtgärder för att uppnå jämställdhet.

Enligt de mailsvar jag fick så har tre av sexton åländska kommuner en aktuell jämställdhetsplan i september 2016. Ytterligare några kommuner svarade att de håller på att uppdatera sina jämställdhetsplaner. Ett par kommuner har så få anställda så de behöver inte ha en jämställdhetsplan då de har färre än 30 anställda.

Att en kommun har en jämställdhetsplan innebär förstås inte att de automatiskt blir jämställda, men frågan lyfts och ventileras och planen visar på mål och riktning. När planen uppdateras och utvärderas ser man tillbaka på de målsättningar och åtgärder som ingått i planen och ser hur och om de uppfyllts. Arbetstagarna tas med i arbetet, deras upplevelse av en rättvis behandling är en viktig arbetsmiljöfaktor. Ett jämställt arbetsliv är visionen, men än är vi inte där.

Pernilla Söderlund

Liberala lagtingsgruppen