DELA

EU-anmälan hjälper inte

Ålands Näringsliv hotar anmäla landskapet för producentansvaret som medför att importörer och tillverkare betalar tillägg för förpackningarna till miljöregistret. Inom landskapet betalas avgifter till Proans och slutligen till ÅPAB för borttransporten.
En anmälan till EU innebär sannolikt att landskapsregeringen vid vite uppmanas åtgärda bristerna.

Men inom avfallshanteringen finns förutom producentansvaret många andra problem, vilka sammanfattas i landskapets ”Avfallsplan 2010”, utan att det ges förslag till förändringar. Mise och dotterbolag föreslås fortsätta och miljöbyrån ger bidrag endast till ”samhällsnyttiga bolag”.
Planen har fastställts av landskapsregeringen, inlämnats till EU för notifiering samt översänts till kommunerna för efterrättelse.
Landskapsregeringen bör besluta om ny, av sakkunnig utarbetad landskapsomfattande avfallsplan som grundar sig på EU-direktiven och på program som presenterats för lagtingsledamöterna.

Därtill bör landskapsregeringen besluta om att Ålands Problemavfall upphör med verksamheten utan dröjsmål, av orsak att bolaget saknar miljötillstånd och inte ens inlämnat en adekvat tillståndsansökan. Landskapsregeringen bör återkräva bidrag och stöd som beviljats bolaget.
Verksamhetsutövare som anlitat ÅPAB:s avfallstjänster anmäls för miljöbrott och anses delaktiga för skador ÅPAB förorsakat omgivningen.
Mariehamn, den 4 september 2011
Carl-Gustav Flink (Obs)