DELA

Ett livskraftigt sjökvarter

Jan Grönstrand kommer med kraftig kritik och hårda anklagelser mot stadsstyrelsen i en insändare gällande sjökvarteret. Det påstås bland annat att stadsstyrelsen skulle syssla med vänskapskorruption och gett sjökvarterets styrelse order. Det här är helt felaktiga påståenden.
Vidare refererar Grönstrand till stiftelsens stadgar och menar att Guldviva inte har starkt berättigande i sjökvarteret och kunde leta lokaler på andra platser i staden. Det här är mycket bekymmersamt om man tolkar stadgarna på det här sättet och skapar en atmosfär av negativ inställning till kvinnliga framgångsrika företagare som sysslar med genuint åländskt hantverk som dessutom har en vilja att investera betydande belopp i sin verksamhet i sjökvarteret för att på ett bättre sätt kunna presentera och göra hantverket tillgängligt för allmänheten.
Stadsstyrelsen kan inte ge och har inte gett sjökvarterets styrelse order, utan har kommit med en uppmaning att hitta en kommersiellt gångbar lösning för Guldviva som vill expandera. Grönstrand refererar till stadgarna där det står: Stiftelsens ändamål är att bevara och främja åländska traditioner och kultur inom olika områden förknippade med kust- och sjöliv, båt- och skeppsbyggeri och annat hantverk samt presentera och göra detta tillgängligt för allmänheten.
Alltså, annat hantverk, till exempel det Guldviva och SALT sysslar med. Dessutom tror vi att man kan påstå att deras öppethållningstider är de bästa i kvarteret vilket gör att de med råge torde uppfylla stadgarnas krav på tillgänglighet för allmänheten. Hur är det med de andra verksamheterna i dessa frågor?
Styrelsen för sjökvarteret borde bland annat föra en mer djupgående diskussion kring graden av tillgänglighet på verksamheterna.

Staden är grundare till stiftelsen sjökvarteret och stadsstyrelsen tillsätter ledamöterna i sjökvarterets styrelse. Med detta i åtanke har stadsstyrelsen formulerat och antagit direktiv riktade till ledamöterna.
Dessa direktiv har före tillsättande av den nyvalda styrelsen delats ut till samtliga ledamöter där representanter för respektive partigrupp i staden bekräftat att just deras ledamot accepterat att arbeta enligt direktiven.
Vid stiftandet av stiftelsen sjökvarteret står det i stadens beslutsunderlag att: ”sjöfartskvarteret skall vara ekonomiskt självbärande vad gäller driften”. För att inte ytterligare minska förutsättningarna för ett självbärande sjökvarter är det viktigt att säkerställa kommersiellt gångbara verksamheter inom området. Staden har också generella ambitioner att minska driftskostnader och öka förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv.
Sjökvarteret kan inte hållas utanför dessa ambitioner. Vi hoppas att styrelsen och de aktiva i sjökvarteret kan hjälpas åt och hitta gemensamma vägar framåt för att göra vårt fantastiska sjökvarter ännu bättre, ekonomiskt självbärande och mer tillgängligt för allmänheten så att vi får ett mer livskraftigt sjökvarter, vilket i slutändan gynnar alla på Åland.
Petri Carlsson (M)
Nina Lindfors (M)