DELA

Ett intresse av att rädda Lilla torg!

Benita M-E, Ålandstidningen, undertecknad anser att Du med Din rubriksättning ”Många stöder min kamp mot Korv-Göran” förvränger mitt syfte i ärendet. Varför gör Du det? Hade gott och väl räckt med ”Replik” på min replik till den kommentar Du hade till min insändare den 23 juli. Jag har klart deklarerat ett flertal gånger att det för min del inte har någon betydelse om Korv-Göran kommer till Mariehamn, men det skall inte ligga i hörnet av Strandgatan/Nygatan. Beträffande Din fråga/synpunkt 26 juli svarade jag redan i replikens första mening på densamma.

Lotta Wickström-Johansson ordförande i byggnadsnämnden. Din insändare i Nyan 26 juli klargör ingenting. Den består av klassiskt politikerspel där man målar upp motståndaren som någon som inte kan någonting, inte vet någonting och som ingen skall lyssna på. Och, ”att alla skall förstå att Du och andra inblandade tagit rätt beslut”. Du försöker förleda Mariehamns invånare till en tro att det bara är Du som kan.
Vad är felaktigt i det jag skrivit? Precisera Dig! Undertecknad har inte på en enda punkt felciterat Dig, allt är hämtat från pressen, papperstidning eller nätet.
Det enda jag beskyllt Lotta W-J och byggnadsnämnden för är att man hanterat ärendet på ett pinsamt inkompetent sätt, och det lär de få stå för så småningom.Har stadsarkitekten sådan makt att det räcker med att hon förordar för att beslut skall gå igenom, då har vi tjänstemannavälde och de förtroendevaldas funktion är försumbar. Lotta W-J har själv talat om hur lite förberedelsetid hon hade inför mötet, när hon skrev att hon anlände till Mariehamn kvällen före beslut i ärendet, vilket ger ett ohållbart resonemang från hennes sida angående att hon varit tillräckligt förberedd, kring ett ärende av denna rang! Lotta W-J kan aldrig komma ifrån att ärendet kunde och borde bordlagts. Det är en av de frågor som de flesta funderar kring.

Varför är det normalt att ge extra byggrätt vid tillfälle när byggnader K-märks? Det kan ju innebära (vilket vi redan sätt) en helt salig blandning av nytt och gammalt. Är det lag eller praxis? Det är väl inte tomtägaren som avgör om huset skall K-märkas? Har inte Sviberg fått riva Kinohuset så hade knappast något kring Lilla torg varit rivet idag. Man skall ha tillstånd för att få riva, förvisso går det kanske i Mariehamn av idag lika fort att få, som lov att bygga……
Att inte bygga på hörntomten betyder inte att där blir en ”lucka”. Det blir oerhört snyggt, öppet, gästvänligt och trevligt när torgets serveringsyta täcker hela tomten längs med turiststråket Nygatan.
I anvisningar för ansökan om bygglov står klart och tydligt att avvikelse från stadsplan skall till stadsstyrelsen. Står ingenting om vilka beslut byggnadsnämnden kan ta efter eget huvud (oj då…), men , om så är måste det väl finnas normer för detta ? Hur är dessa normer i så fall skrivna, eftersom de ej syns i anvisningarna för hur man söker bygglov?

Nej, ingen behörighet att ändra stadsplanen, men vill Lotta W-J hävda att stadens politiker inte pratar med varandra? Vill hon påskina att stadens politiker inte idkar ”lobbyverksamhet”? Anser man sig så svag som ordförande i en politisk nämnd, att man ej tror sig om att kunna påverka människor gällande näraliggande ämne skall man fundera på om man är på rätt plats.
Ett rätt har Lotta W-J, när hon föreslår att undertecknad skall lämna ett medborgarinitiativ angående en förändring av stadsplanen för ”kvarteret” Lilla torg. Det har börjat ta form ända sedan 20 juli när jag av förvaltningsdomstolen fick veta att jag ej hade rätten att besvära mig, m.a.o. Lotta W-J, jag kände till den möjligheten, också.
Nej, Lotta W-J, när Du nu, förhoppningsvis, svarar på detta får Du ”göra ett bättre jobb” annars skrattar snart invånarna i Mariehamn åt Dig.
Och, mina (och en hel del andras) frågor från 23 juli kvarstår.
Calle Greiff