DELA

Ett förbättrat barnskydd på Åland

Jag har arbetat sedan 2001 med barn och ungdomar och har under den tiden bland annat gjort många barnskyddsanmälningar. Barnskyddet har skapats för att trygga livssituationen för de som lever i utsatthet och ge barn som behöver stöd och skydd en så god barndom som möjligt. Barnskyddet arbetar inom ett brett spektrum från lågtröskelinsatser till intensivt stöd för barn som inte kan bo hemma.

Det viktigaste inom barnskyddet är att det är barnets bästa som skall stå i främsta rummet. Här behöver vi även använda oss av metoder för att höra barnen själva och ge dem ett medinflytande i sin livssituation. Barnen bör också ges möjlighet att utvärdera de insatser som gjorts för att förbättra barnskyddets totala kvalitet.

Just nu anser jag inte att barnskyddet på Åland fungerar tillräckligt bra. Bland annat är det alltför stora olikheter mellan de olika kommunerna. Detta leder till att barn och familjer inte får ett tillräckligt stöd och att behandlingen av ärendena tar alltför lång tid.

Det här framgår tydligt i Ålands ombudsmannamyndighets verksamhetsberättelse för år 2018. Antalet personer som upplevt missnöje har på ett år tredubblats och orsakerna till detta är enligt verksamhetsberättelsen ”brist på information, långa behandlingstider och svårigheter att få kontakt med den ansvarige socialarbetaren.

Vissa upplevda missnöjen rör sig om beslut inom barnskyddet och att tjänstemannen/arbetstagaren är partisk (ÅOM,2018, s 20)”.

För att åtgärda det här behövs enligt min mening följande åtgärder:

– Vi behöver skapa en hållbar arbetssituation för personalen inom barnskyddsområdet. Detta innebär att det bör bli lagstadgat hur många klienter en inom barnskyddet hjälper på samma gång. Viktigt är att de arbetar i team (två personer per klient) för att säkerställa kontinuiteten för klienterna. Också en investering i personalens kompetensutveckling är av stor betydelse.

– Ett utvidgat barnskyddsteam med flera yrkesgrupper bör inrättas där främst psykolog och jurist skulle behövas utöver vad som redan finns. Huvudsyftet med en jurist är barnets och familjens rättssäkerhet. Socialarbetarna berörs hela tiden av lagstiftning och många klienter anlitar jurister. En anställd jurist möjliggör att socialarbetarna sparar mycket tid som kan användas till att träffa klienter. Psykologens uppgift blir att avgöra barnets behov och man behöver inte vänta på tider till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Dessa två tjänster möjliggör att tidiga och framför allt rätt insatser sätts in i tid.

– Utöver detta behöver vi även en socialjour öppen dygnet runt på Åland som måste vara enkel att nå och tillgänglig för alla. Jag har tyvärr varit med om många situationer där jag blivit hänvisad till polisen, psykiatriska akuten, skydadde boenden etc. på grund av att det varit sent på kvällen, helg eller någon annan olämplig tidpunkt. De här barnen skall inte behöva vänta på grund av sådana orsaker.

Med KST (kommunernas socialtjänst) är målsättningen att skapa ett åländskt samhälle där barn och vårdnadshavare har rätt till jämlik behandling och service i enlighet med gällande lagstiftning. Ett enat barnskydd med goda förutsättningar att utföra arbetet förbättrar också möjligheterna att rekrytera personal inom detta område.

Genom KST förbättras förutsättningarna för personalen att få nödvändig, planmässig fortbildning och möjligheter till specialisering.

Barnskyddet är den enda myndighet som har mandat och även ansvar att agera för att de här utsatta åländska barnen skall få hjälp och bästa möjliga förutsättningar att leva ett bra liv. Att här och nu, men även i framtiden arbeta för att genomföra de här sakerna är ett mycket prioriterat område för mig att arbeta för!

HENRIK LÖTHMAN (S)