DELA

Ett Åland för alla

Moderaterna på Åland är Ålands yngsta parti, med aktiva, kunniga och erfarna representanter som med liv och lust tar sig ann att bygga samhället utgående från vår vision för Åland – Ett Åland för Alla. Visionen utgår från vår tro på individen och dess möjlighet och kunskap att bygga sin egen framtid men också på vetskapen om att det ibland händer saker i livet som kan göra att man måste få hjälp och stöd från samhället för att åter kunna ta greppet.
Vi vill bygga ett välfärdssamhälle där människor ska få den hjälp som behövs för att med egna krafter kunna bygga sina liv, en modell där stöd från samhället inte är stöpt i en och samma form utan anpassat enligt individens behov och möjligheter.

För att
klara av att också imorgon skapa ett välmående och livskraftigt samhälle krävs en god samhällsekonomi. En god samhällsekonomi skapas inte av oss politiker utan av duktiga företagare och dess anställda och av duktiga anställda inom offentlig sektor. Utan ett blomstrande näringsliv där befolkningen hittar sysselsättning och en effektiv offentlig sektor finns inga resurser för att möta efterfrågan på välfärdstjänster inom skola, barn- och äldreomsorg och sjukvård! Politikens uppgift är att vara med och skapa förutsättningar.
Den överlägset största utmaningen under den kommande valperioden blir därför att hitta vägar för ökad tillväxt i det privata näringslivet på Åland. Under många år, och framför allt under den senaste mandatperioden, har näringspolitiken inte i tillräcklig grad lyckats fokusera på ökad tillväxt. Visst vi drabbades av en av historiens största lågkonjunkturer globalt sett, men omkringliggande områden, i Finland och Sverige, klarade sig betydligt bättre än Åland, vilket tilll stor del kan förklaras i den förda politiken.

Moderaterna

vill växla in näringspolitiken på nya spår. Allt för mycket av dagens näringspolitik är inriktad på primärnäringar och annan stödpolitik. Missförstå mig inte, naturligtvis måste vi också i framtiden föra en aktiv politik gällande livsmedelsklustret, som en viktig del av en framgångsrik näringspolitik, men fokus måste också sättas på andra delar av näringslivet. Åsub presenterade under början av året en rapport under rubriken ”Där kärnkompetens och kunskapsekonomin möts”. Rapporten visar på att det finns stora möjligheter att på Åland utveckla segmentet kunskapsekonomi och innovationspolitik.
Ser vi på vårt näringsliv finns en god grund med en kunskapsintensiv tjänsteproduktionssektor som spänner över ett brett fält, allt från transport (t.ex. rederier, åkerier) och företagstjänster ( t.ex. bank, försäkring, IT) till personliga tjänster (t.ex. medicin, friskvård) och upplevelser (t.ex turism, event). Dessa områden är utmärkta att bygga vidare på och dessutom hitta nya områden som dessa kan kombineras med. Politikens roll blir i första hand att lyssna av de behov som finns för att skapa de bästa utvecklingsförutsättningarna men satsningar på utbildning, rådgivning och plattformar för kontaktskapande blir också viktiga näringspolitiska instrument.
Utöver detta har vi möjligheten att genom att utnyttja behörighet på kommunalskatteområdet se till att mera pengar lämnas hos medborgarna och ger dem möjlighet att konsumera varor och tjänster. Visst, alla redskap finns inte så länge skattebehörigheten i övrigt ligger i Helsingfors, men mycket kan vi göra redan idag med olika typer av riktade avdrag.

Utöver

en aktiv och framåtsyftande näringspolitik krävs också åtgärder inom den offentliga sektorn för att säkra tillgången på välfärdstjänster. Jag är övertygade om att en förändring av den kommunala strukturen är helt nödvändig för en bättre effektivitet inom offentlig sektor och för att det ska finnas tillgång till mer arbetskraft i den privata sektorn.
Vi moderater har börjat byggandet av Ett Åland för Alla! Häng med du också!
Johan Ehn (M)
partiordförande