DELA

Esplanaden är lösningen

Esplanaden är en fantastisk gemensam resurs som bär stadens identitet och påminner oss om stadens historia och kontinuitet. Idag är lindraderna mer aktuella än någonsin för Mariehamns klimatanpassning. Esplanaden ger svalka vid värmeböljor, skyddar mot UV-strålning och dämpar dagvattenflödet vid skyfall.

Samtidigt som lindarna påverkar det lokala klimatet på ett positivt sätt skänker de stadens invånare både glädje och välbefinnande. Esplanaden är lösningen men för att de befintliga träden ska må bra behöver de skötas om på bästa sätt.

Esplanaden utgör en avgörande och unik upplevelse av Mariehamn – en tidlös kvalité.

I framtidens goda och smarta stad har träden en viktig roll för livskvalitet och attraktivitet. En stad är organiserad i förvaltningar med väl definierade ansvarsområden. Det är en rationell organisation för en verksamhet som har i uppdrag att förvalta gjorda investeringar men den smarta staden förstår att den bästa lösningen uppnås genom samarbete och samordning för en god helhetsverkan.

Att utan en ordentlig utvärdering placera ett privat monument inne i Esplanaden visar både på behovet av en plan för offentlig utsmyckning och på behovet av ett utvecklat skydd av Esplanaden.

För två år sedan arrangerade vi ett kunskapsseminarium om Esplanaden. Efter att i åratal ha sett hur grävningsarbeten fått pågå till synes obehindrat runt lindarnas rotsystem, vilket förstärktes speciellt under det året på grund av fjärrvärme och Storagatans ombyggnad, kändes det ytterst motiverat.

Seminariet var en början till vägledning och inspiration om hur man vårdar, förvaltar och utvecklar ett föränderligt biologiskt kulturarv. Vi valde medvetet att göra det i samarbete med Mariehamns stad och bjuda in entreprenörer, politiker samt allmänheten för att kunskapen skulle nå längst.

Dialog och samarbete mellan sektorerna är den avgörande faktorn för en god skötsel. Nu är dags att utveckla ett vårdprogram med riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning som värnar om trädens kondition, förbättrar markmiljön och visar på metoder för föryngring där lindarna successivt börjat bytas ut.

Esplanaden är vår gemensamma resurs och vårt gemensamma ansvar.

Ett utvecklat skydd behövs för att säkerställa Esplanadens höga biologiska- och kulturhistoriska värden. Ett skydd garanterar en kvalitetsstyrning av drift och skötsel.

Ett skydd ger tydliga riktlinjer vid beslutsprocesser när det gäller vårdande åtgärder och avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Lindarna är en del av Mariehamns kulturarv, här finns en tradition i utveckling där vi tillsammans får göra det bästa av förutsättningarna. Det tog lång tid att plantera esplanaden eftersom markförhållandena var svåra och de ekonomiska resurserna små men det var det värt.

Nästa steg kommer också att ta sin tid och kräva sina resurser men det kommer också att vara värt för de kommande generationerna. För kom ihåg att framtiden har en lång levande historia och alla träd är små i början.

NANN SOMMARSTRÖM
GUNDA ÅBONDE-WICKSTRÖM