DELA

Ersättning till tf vd Susanne Fagerström

Visit Ålands styrelsemöte den 28 januari 2013 diskuterades ett ärende rubricerat ”Organisationen”. Under denna punkt redogjorde tf. VD Susanne Fagerström för sin arbetsbelastning under hösten. Redogörelsen visade att hon hade haft en belastning långt utöver det halvtidsengagemang styrelsen kommit överens om tidigare. Under samma ärende tillsatte styrelsen en rekryteringskommitté för att arbeta med rekryteringen av en ny VD för Visit Åland. Styrelsen förutsatte att arbetet skulle inledas omgående och att rekryteringsprocessen skulle ta 2-3 månader i anspråk. Med detta som bakgrund beslöt styrelsen att bevilja tf. VD full VD-lön fram till dess att en ny VD utsetts.

Protokollet från januarimötet justerades på följande möte som hölls den 10 april. Tyvärr fanns inte beslutet angående VD-ersättningen med i det justerade protokollet. Det oaktat fattades beslutet, på mötet den 28 januari och tf. VD har sedan dess lyft en ersättning helt i enlighet med den dåvarande styrelsens beslut.
Mariehamn 26.9.2013
Ulrica Danielsson, dåvarande vice ordförande för Visit Åland
Inger Holmström, styrelseledamot
Dennis Jansson, styrelseledamot