DELA

Ensidig bild av debatten

Medias referat från debatten i lagtinget angående närståendevård och landskapsregeringens förslag till lagstiftning i samma ärende var ganska ensidig. I båda tidningars rubricering fanns ordet kvinnofälla. Det är konstigt att det fortfarande så fort valfrihet inom omsorg diskuteras, så ser en del politiker det som en kvinnofälla och ett varningens finger höjs.
Lagförslaget ger möjlighet att få betalt för vård av närstående. Det är bra att alla kommuner nu får samma regelverk. Vidare att önska av lagen är att den skulle ha givit en lagstadgad rättighet för individen att få och en lagstadgat skyldighet för kommunen att ge närståendevård när önskemål om det finns. De uppställda kriterierna för närståendevård skall givetvis vara uppfyllda. Detta är rättssäkerhet för individen. I dag kan kommunen säga nej i de fall man anser att kommunen inte har råd eller att de t.ex. finns lediga platser på något kommunalt omsorgshem.

Ur ett ideologiskt perspektiv är det intressant att centern genom Britt Lundberg väljer att inte tala om valfrihet inom familjen utan väljer att sätta fokus på att lagen kan bli en kvinnofälla. Kvinnofällan blir inte större för att rättssäkerheten på individnivå blir bättre. Ingen tvingas att vårda en närstående men möjlighet att få göra det och bli ersatt för sitt arbete blir lagstadgat.

Det är inte underligt att den här regeringen inte lyckats få fram en barnomsorgslag utgående från barnets bästa och olika valmöjligheter för familjen, bl.a. barnomsorgspeng, när alltid debatten skall vändas till om någon väljer att sköta sina barn, handikappade eller äldre hemma blir det en kvinnofälla. Vi skall istället uppmuntra det arbete som görs av personer i hemmet!
Till och med socialdemokraterna har kommit ut ur folkhemmet och ser dagens ljus i valfrihet och lika värde av omsorg oberoende av om det sker i kommunal eller egen regi.
Gun-Mari Lindholm