DELA

Enhetsskolan i Strandnäs

År 2001 frångick man indelningen låg- och högstadium i Strandnäs. Strandnäs skola, med årskurserna 1-6 och Strandnäs högstadieskola blev Strandnäs skola 1-9. Tanken var en helhetssyn på eleverna i grundskolan från årskursen 1 till årskurs 9. Beslutet föregicks av en lång process där för- och nackdelar stöttes och blöttes. Stadens fullmäktige valde att se fördelarna och rektor Mikael Rosbäck anställdes för att leda arbetet med införandet av enhetsskolan och uppbyggnaden av organisationen kring den.
Idag är vi inne på vårt 7:de läsår och vi arbetar ödmjukt vidare med att utveckla och förbättra, alltid med elevernas bästa för ögonen.
Skolans pedagogiska arbete leds av rektor och skolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av rektor, vicerektor, 2 klasslärare och 2 ämneslärare. Ledningsgruppens viktigaste uppgift är att stöda rektorn i det pedagogiska ledarskapet.

Skolans lärare träffas kontinuerligt i olika konstellationer, organiserat men även spontant. Vad är det som skiljer vår skola från en traditionell, uppdelad skola?
-Som vi redan redogjort har vi kontinuerliga planerings/skolutvecklingsmöten där båda kategorier lärare, klass- och ämneslärare, möts. Då kan vi på ett bra sätt ta till vara bådas kompetenser.
-Vi har en arbetsplan, en plan för hur vår skola skall arbeta för att uppnå målen som är uppställda i den åländska läroplanen. Skolans arbetsplan är ett viktigt dokument och ett resultat av arbetslagens gemensamma strävanden. I arbetet kring den ämnesvisa arbetsplanen deltar både klass- , special- och ämneslärare.Det tycker vi är en styrka!
-Vi har en budget för hela skolan. Det innebär ett smidigare sätt att göra prioriteringar under ett läsår. Det tycker vi är en styrka!
-Övergången mellan tidigare låg- och högstadie är smidigare. Eleverna är kända för hela skolans personal vilket skapar trygghet. Det tycker vi är en styrka!

Inför ett nytt läsår gör vi upp en gemensam fortbildningsplan för skolans lärare. Det tycker vi är en styrka!
-Skolan har en Hem och Skola-förening. Det tycker vi är en styrka!

Under senaste stadsfullmäktigemöte föreslog Britt Lundberg (c) att staden åter skall indelas i 5 skoldistrikt. Detta stöddes uppenbart av fs-gruppen. Det känns mycket angeläget att upplysa om vårt arbete i Strandnäs. Britt Lundbergs förslag med återgång till 5 skoldistrikt i staden skulle innebära att vår skola, Strandnäs skola 1-9, upphör och återgår till tidigare uppdelning. Förslaget lades utan förvarning och utan någon som helst dialog med ledningsgruppen i Strandnäs.Det tycker vi är svagt!
Vi står till förfogande att när som helst informera fullmäktigegrupperna i staden om vår verksamhet.
Ledningsgruppen
Strandnäs skola