DELA

En strävsam arbetsbudget för ett modernt och växande Åland

I dag presenterar landskapsregeringen sin budget för 2013. Vi har med stort allvar tagit oss an uppgiften att sätta landskapets ekonomi i balans efter många år av stora underskott och en världsekonomi i turbulens. Målmedvetet arbetar vi oss fram till en nyvunnen stabilitet i finanserna som vilar på realistiska förväntningar på inkomsterna. År 2015 ska vi vara i mål.

Vi har tagit oss an det svåraste först: Att långsiktigt hitta den kostnadskostym som landskapet kan klara av att finansiera trots upp- och nedgångar på inkomstsidan. Ekonomisk stabilitet ger en större trygghet att långsiktigt ge ålänningarna en god servicenivå i den välfärd som är så viktig för alla. Den omställning som görs inom landskapsförvaltningen ska vara behärskad och välgenomtänkt. Det innebär att landskapsregeringen i första hand vill ha en omställning som sker i samband med att stora generationer landskapsanställda går i pension.

I tider av lågkonjunktur är det samhällets uppgift att också strukturomvandla och stimulera. Vi kommer i samband med presskonferensen idag att visa på vilket sätt landskapsregeringen förändrar och effektiverar och hur vi stimulerar ekonomin i det åländska samhället.
De tre stora reformer eller paradigmskiften som redan målmedvetet igångsatts är arbetet med samhällsservicereformen, den digitala agendan och skärgårdstrafiken. Dessa tre moderniseringsprojekt kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Vi vill gärna skapa delaktighet hos medborgarna och kommer framöver att kommunicera mer om hur reformerna fortskrider. Målet med förändringsarbetet är att skapa gemensamma lösningar inom den offentliga sektorn som ger smidighet för användarna och som effektiverar arbetet. Skattebetalarnas pengar ska användas så klokt och resurseffektivt som möjligt, vilket kräver en stor kostnadsmedvetenhet hos både politiker och inom förvaltningarnas alla led.

Åland är ett samhälle som växer. Nya människor flyttar in. Regeringen storsatsar i budgeten 2013 på integration av nya ålänningar med utökad språkundervisning och direkta insatser för inkludering i samhället och i arbetslivet. Full sysselsättning och ett fortsatt bostadsbyggande är grundläggande för ett växande samhälle och en stabil skattebas. Företagens möjligheter till tillväxt förbättras genom att systematiskt arbeta bort onödig byråkrati och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt företagsklimat och en utvecklad arbetsmarknad.

Vårt arbete under 2013 fokuserar på att med kraft driva de stora reformerna framåt och att göra det välgenomtänkt och bra. Det viktigaste är att forma vårt samhälle så att vi långsiktigt har förmåga att möta medborgarna i deras behov av god välfärd och social trygghet. Åland ska öka tillväxten med stor omsorg om hållbarhet och miljö. Vi ser goda möjligheter för Åland att utvecklas, för samhället att bli starkare och regionerna livskraftiga. Vi är beredda att satsa stort på modernisering, IT-utveckling och en kunskapsbaserad ekonomi, gröna näringar och tillväxtbranscher. Vi hoppas att medborgarna, näringslivet och tredje sektorn delar vår vision och målmedvetet arbetar vid vår sida mot dessa mål för Åland.
Camilla Gunell (S) Lantråd
Roger Nordlund (C) Vicelantråd och finansminister