DELA

En solidarisk budget för stadsborna

Ibland känns det onekligen som om åländska media är ganska snåla med att ge socialdemokraterna utrymme och erkännande för sina politiska framgångar. Det ligger hårt politiskt arbete bakom dessa framgångar eftersom vi socialdemokrater vanligtvis tvingas arbete i rätt kraftigt motvind med vissa av våra frågor. Våra dagstidningar är säkert rädda för att stämplas som röda ifall de ger alltför stort utrymme åt socialdemokraterna.

Därför vill vi gärna själva berätta att vi är mycket nöjda med stadens budget för 2021. Alla partier stod upp för stadsborna och beslöt att behålla skattöret och avgifterna på nuvarande nivåer. Ingen ville lägga ytterligare bördor på stadsborna under nuvarande svåra tider. Samtidigt är alla överens om att trygga välfärden på minst samma nivå istället för att panikartat börja skära i servicen till dagisbarn, äldre, skolelever och personer med funktionsvariationer. Solidaritet visas av alla partier i nödens stund.

Socialdemokraterna lyckades dessutom få hela stadsfullmäktige med sig i en satsning på parklekverksamhet i stadens egen regi. Likaså stöddes vårt förslag enhälligt att fastigheter som staden inte har eget behov av kan hyras ut eller avyttras. Tillägget hyras ut omfattades av alla.

Vi fick också stöd för en skrivning om stadens personal som fokuserar på personalens kompetens och erfarenheter som vi anser att måste tas bättre tillvara. När arbetet utförs i team tror vi att många av stadens medarabetar trivs på jobbet och resultatet av det gemensamma arbetet blir bättre.

Årets budgetdebatt handlade mycket om barnomsorgstaxans högsta nivå. Socialdemokraterna har ända sedan Igge Holmberg satt sin första mandatperiod i socialnämnden i början av 2000-talet arbetat för att hålla ner barnomsorgstaxan. Så gott som varje budget efter det har frågan aktualiserats av tjänstemännen som ofta föreslås att taxan ska höjas. Frågan har sedan debatterats i socialnämnden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige där en majoritet röstat för att hålla ner taxan. Så skedde också i år.

Socialnämnden hade kopplat frågan om 80 procentsplatser till avgiftsfrågan. Så skedde också i stadsfullmäktige. Beslutet blev att den högsta avgiftsnivån ligger kvar på 200 € i månaden och att en utredning görs av förutsättningarna för införandet av 80 procentsplatser. Ett alternativ som många önskar. Förslaget behöver dock belysas ännu mer och förankras i god tid i partierna.

Nu blev det mycket tyckande i ärendet och det saknades en samsyn om vad 80 procentsplatser innebär, har för konsekvenser för alla parter d.v.s. barnen, föräldrarna, personalen och ekonomin. Nästa år blir det med stor sannolikhet en viktig budgetfråga. Själva avgiften/taxan hoppas vi dock att inte drivs till debatt igen under denna mandatperiod. Det är bra för barnfamiljerna om avgiften är låg så att deras surt förvärvade pengar kan användas till konsumtion och tjänster som är bra för barnen.

Barnomsorgen är till största delen skattefinansierad. Avgiften har liten betydelse. En solidariska skattefinansierad barnomsorg med låga avgifter är en bra familjepolitik med utvecklingsfokus på barn som det heter i stadens mål för mandatperioden 2020-2023.

BARBRO SUNDBACK (S)

SARA KEMETTER (S)

KALLE FOGELSTRÖM (S)

KRISTINE DZENE (S)