DELA

En röst för alliansen är en röst för miljön

Sjön/ Östersjön har inte varit i fokus under valrörelsen. Genom Ålands Vattenskyddsförening har jag en insikt i läget. Den erfarenheten har jag tillsammans med vännen Williams tagit med till moderaterna där miljön är en profilfråga..
Att övergödningen är det stora dagsaktuella problemet är klart för alla. Sedan har vi gifter av olika slag som dumpats i havet och även en viss tillförsel via tillrinning av olika slag.

I Finland torde industrins och samhällenas påverkan på vatten och annan miljö vara rätt liten och väl bevakad. Det är från jordbruk och fiskodling övergödningen kommer. Vardera näringarna bör påverka utvecklingen i en riktning som minskar utsläppen. Aktörerna bör ta till sig att diskussionen på ett positivt sätt då det inte är näringarna som kritiseras, det är utsläppen. I vardera fallen har också branschen en avgörande roll i matproduktionen.
Livsmedelskonsumenterna blir alltmer miljömedvetna så en lyhördhet måste finnas för miljökraven även ur marknadssynpunkt. Betydelsen av miljö- och kretsloppsanpassa produktionsmetoder blir ett överlevnadskriterium i framtiden.

Östersjön är aktuell för riksdagen och landets ledning eftersom åtgärder måste vidtas i alla östersjöländer. De politiska ledningarna i de aktuella länderna måste bearbetas. Vi vill se till att Finland förverkligar sina åtaganden i HELCOM’sräddningsplan för Östersjön. En gott fundament i förhandlingarna är ett miljöarbete på hemmaplan. Från allianslistan känner vi oss mogna att föra diskussionerna på ett konstruktivt sätt.
Lennart Isaksson,
moderat, riksdagskandidat nr 5,
Allians för Åland