DELA

En nyansering av frågan om medling vid våld i nära relationer”

Ålands fredsinstitut förestår Ålands medlingsbyrå på uppdrag av Ämbetsverket. Medling är en frivillig, avgiftsfri och lagstadgad service. Genom medling ges parterna i ett brottmål eller en tvist möjligheten att äga sin konflikt och själva hitta en lösning genom konstruktiva diskussioner. Detta sker med hjälp och stöd från två frivilliga, utbildade och opartiska medlare.

Medling vid våld i familjer och nära relationer har varit föremål för kritik och ibland missuppfattningar. Det bör direkt understrykas att ärenden gällande grovt våld, brottsserier, våld mot barn och där det finns besöksförbud överhuvudtaget inte lämpar sig för medling.
Vanliga argument emot är bland annat att parterna inte är jämlika, att ansvaret på medlarna blir för stort, att medlingen kan bli ett sätt att försöka undvika straff, att brottet förminskas samt svårigheterna med att avgöra om samtycket till medling är helt frivilligt. Dessa aspekter diskuteras regelbundet inom medlingsbyrån.

Våld i nära relationer begränsas inte bara till våld i parrelationer och våld mot kvinnor. Det inkluderar olika typer av familjerelationer. Under 2013 medlades på Åland fyra fall av våld i nära relationer, i motsats till vad som stod i en artikel i Nya Åland 25.02 innehöll inte alla dessa fall våld i en parrelation eller våld riktat mot en kvinna. I de ärenden som tagits upp för medling har Medlingsbyråns ansvariga och dess erfarna medlare bedömt att våldet inte använts ensidigt som ett kontrollmedel av en part och att parterna är så pass jämbördiga att deras frivilliga samtycke till medling kan fastställas.

Det finns en stor medvetenhet om att medling vid våld i nära relationer är komplicerat och kräver mycket kunskap. Frågan har diskuterats, bland annat i Medlingskommissionen (ett samarbetsorgan som bistår medlingsverksamheten) och i fredsinstitutets styrelse. I motsats till vad som hävdas i Nya Åland 25.02 har Europarådets Istanbulkonvention inte ratificerats av Finland och det är ännu öppet vad en eventuell ratificering kan innebära. Konventionen hindrar inte medling som den idag regleras utan förbjuder endast påtvingad eller obligatorisk medling. Medlingsbyrån följer noga den aktuella diskussionen.

Argumenten för att medling kan vara lämpligt i vissa fall vid våld i nära relationer är främst möjligheten för parterna att genom konstruktiva diskussioner ge uttryck för den egna upplevelsen av det som inträffat. I medlingen ligger fokus på att ett brott eller en kränkning har begåtts mot en person och detta ska man under medlingen behandla, till skillnad mot den traditionella rättsprocessen där fokus ligger på att ett brott begåtts mot lagen. Medlingssamtalets målsättning är inte att förringa det brott som begåtts eller att målsägande ska förlåta den misstänkta. Medlingen vill erbjuda parterna möjligheten att inom ramarna för ett strukturerat samtal hitta en individuell lösning till en konflikt – en lösning som är skälig och inte underminerar någondera partens rättigheter eller säkerhet.

Medling vid våld i nära relationer är en mångfacetterad och ofta mycket komplicerad fråga, som fortsättningsvis måste diskuteras på basen av ökad kunskap. Medlingen bör ses som ett komplement till den traditionella straffinriktade rättsprocessen, inte en ersättning till densamma.
Ida Persson, vikarierande ansvarig för Ålands medlingsbyrå