DELA

En ny klimatlag

Nordiska företag identifierar affärsmöjligheter med tuffare krav kring produktmärkning, energieffektivisering och obligatorisk klimatredovisning. En ny undersökning med svar från Nordens 154 största börsnoterade företag visar att näringslivet ser fler möjligheter än risker med striktare klimatregleringar på flera områden. Statistiken visar att ett hållbart affärsliv är både eftersträvansvärt och lönsamt för de nordiska företagen. Ur ett internationellt perspektiv ligger de nordiska länderna i framkant när det gäller efterfrågan kring regleringar och politiska initiativ på klimatområdet.

Ett prioriterat politiskt arbete för riksdagsledamoten bör vara att arbeta för en gemensam klimatlag – ett klimatpolitiskt ramverk med samma ansvar, disciplin och långsiktighet som i den ekonomiska politiken. Ålands lagting är här ett steg före Finland när vi enhälligt slog fast ett Hållbart Åland 2051.

För att möta klimathotet och begränsa den globala uppvärmningen till max två grader måste världens utsläpp börja minska de närmaste åren. År 2050 måste utsläppen vara nära noll.

Även om utvecklingen är på väg åt fel håll så är det inte för sent. FN:s miljöprogram har visat att om världens alla länder investerar två procent av BNP inom tio sektorer, exempelvis energi, byggnader och industri, så skulle den globala ekonomin blomstra och klimathotet undvikas. Grundläggande för denna utveckling är att klimatansvar inte ses som en börda att fördela eller skjuta upp, utan som en möjlighet som skapar livskvalitet, nya jobb och tryggad välfärd.

Trots att vi i dag vet detta har Finland inte en tydlig klimatpolitik. Det föreslås inga nya åtgärder och det finns ingen plan för hur Finland och Åland ska minska utsläppen till nära noll 2050. Vi bör satsa på en tydlig klimatpolitik och framtidsinvesteringar.

Finland regering ska diskutera fram ett lagpaket kanske med inspiration från Storbritannien som 2008 antog motsvarande Climate Change Act. Lagen drevs fram av miljörörelsen tillsammans med allmänheten, facken och näringslivet. Lagen togs fram under Tony Blair och fortsätter att gälla under David Cameron.

I Storbritannien har allmänheten, näringslivet och politikerna insett att långsiktigt klimatansvar är en möjlighet och en nödvändighet för livskvalitet, nya jobb och tryggad välfärd.

Finland har världens bästa förutsättningar att ta verkligt klimatansvar. Vår utbyggda vattenkraft, långa kust, högteknologiska kompetens, moderna industri och jordbruk samt vårt goda renommé världen över ger oss möjligheter som få andra länder har.

Vi borde enas om en klimatlag – ett klimatpolitiskt ramverk med samma ansvar, disciplin och långsiktighet som budgetlagen. Låt oss dra lärdom av de länder som har lyckats skapa brett förtroende för sin klimatpolitik. Låt oss tillsammans återskapa förtroendet för en aktiv klimatpolitik i Finland och på Åland.

Sara Kemetter (S)

riksdagsledamot