DELA

En meningslös dispyt

Det går inte att miljöcertifera stadens centrala förvaltning

Beskrivningen av pågående miljöcertifiering av Mariehamns stads förvaltning är inte ämnad som ett hatbrev mot Jan Westerberg, utan ett klarläggande av de problem som uppstår när man med hjälp av utomstående certifierare beviljar ISO 14001 miljöcertifikat åt stadens avfallshantering, oaktat den kritik som riktats mot stadens avfallsföretag Mise.

Samma gäller stadens avloppslösningar. Lotsbroverket är centralt reningsverk för sju kringliggande kommuners avlopp, varför Mariehamn före miljöcertifieringen bör åläggas att utarbeta en övergripande plan som visar hur man inom det gemensamma avloppsområdet kommer att uppfylla av myndigheterna uppställda mål.
Det är obestridligt så, att innan stadens verksamheter kan miljöcertifieras, skall de söka miljötillstånd, i vilket föreskrivs de mål som myndigheterna uppställer för verksamheten. En miljöcertifiering innebär att den aktuella verksamheten åtar sig frivilligt att uppfylla mätbara mål som överskrider i miljötillståndet uppställda krav.

För stadsdirektören och för stadens centrala förvaltning behöver staden inte söka miljötillstånd, varför dessa personer inte heller kan undergå miljöcertifiering. Man kan fråga sig vem som blivit förvirrad och vimmelkantig i sommarvärmen.
Det är nu över sex år sedan Jan Westerberg slutade som Misechef och som ansvarig för stadens avfallshantering. Under denna tid har några väsentliga förändringar inte kunnat åstadkommas, inte inom Mise och inte heller i kommuner utanför kommunalförbundet.

I stället för denna meningslösa dispyt, bör vi därför gemensamt försöka åstadkomma en avfallshantering som är ekonomisk, miljövänlig och rättvis för alla användare inom landskapet som helhet.
Debatten är avslutad för undertecknads del.
Mariehamn, den 25 juni 2013
Carl-Gustav Flink