DELA

En helhetssyn krävs för allt byggande i staden

En glad överraskning mötte tidningsläsarna på fredagsmorgonen. Jag tänker på Ömsens planer på att bygga till och särskilt på illustrationen av byggnadens framtida fasad. Utformningen är urban och ger byggnaden en lätthet som skiljer sig från nuvarande tunga formspråk.

Ett spännande projekt som det ska bli roligt att följa. Att huskropparna nästan byggs ihop ger stadsbilden en tätare och urbanare karaktär. I ett uttalande understryker Ömsens VD det goda samarbetet med stadsarkitektkontoret. Något som är värt att notera efter år av osakligt gnäll från en del fastighetsägare och deras politiska vapendragare.

Diskussioner om stadsbildens bevarande och förnyande är både viktig och stimulerande. Stadsbilden är en allmän fråga som berör medborgarna i högsta grad. Det är viktigt att stadsplaneringens effekter bidrar till trivseln och det sociala livet i staden. Stadsplaneringen kan inte decimeras till att gälla enbart enskilda tomters exploatering. En helhetssyn och ett professionellt kunnande i fråga om planering är avgörande för att staden ska utvecklas med känsla både för det som varit och det som komma skall.

I en par insändare lyfts Navigationsskolans förvanskade utseende. Frågan är aktuell även om beslutsprocessen förefaller att ha kört fast. Stadsfullmäktige diskutera en ändring av stadsplanen för Navigationsplanen den 26.4.2016. Förslaget till ändring av stadsplanen grundar sig på en anhållan från regeringen från år 2011. I den anhålls om en K-märkning av byggnaden och en större byggruta för en framtida utbyggnad av skolan.

Stadsarkitektkontoret föreslog en ändring av stadsplanen som gör det möjligt att bygga ut skolan norrut. Grannarna protesterade men förslaget gick trots det igenom i stadsstyrelsen. Likaså godkände stadsstyrelsen förslaget till K-märkning som skulle ha inneburit att den nuvarande utbyggnaden på taket ovanför entrén skulle ingå i K-märkningen.

När ärendet kom till stadsfullmäktige påpekade Roger Jansson att med en K-märkning menas bevarande i ursprungligt skick eller återställande i ursprungligt skick. Undertecknad och flera andra i stadsfullmäktige understödde Janssons uppfattning och ärendet återremitterades till stadsstyrelsen för nya diskussioner med ägarna d.v.s. regeringen. Sedan dess har det varit tyst som i graven om Navigationsskolans K-märkning.

Navigationsskolan och Stadshuset hör stadsbildsmässigt ihop. Båda ritades av Lars Sonck och byggnadernas värde för stadsbilden kan inte överskattas.

För en tid sidan undrade någon hur det står till med underhållet av Doktorsvillan. En mycket viktig fråga. Doktorsvillan är den enda ursprungliga byggnaden vi har kvar från stadens glamorösa tid som badort på mode. Byggnadens obefintliga skötsel och okänsliga ombyggnader interiört vittnar om fastighetsavdelningens bristande intresse för äldre byggnader i stadens ägo.

Det är inte utan att man funderar om vanskötseln är avsiktlig för att tidens tand ska lösa underhållskostnaderna för fastighetsavdelningen. Bristen på intresse kan eventuellt bottna i okunskap och avsaknaden av underhållsplaner för stadens K-märkta byggander. Kultur- och fritidsnämnden har ett ansvar för stadens kulturarv.

Därför har nämnden beslutat att utreda hur Doktorsvillan kan bevaras och användas. Initiativet är ett försök att få igång en konstruktiv diskussion och konkreta beslut om ett hållbart sätt att bevara och aktivera Doktorsvillan för att kommande generationer ska få kunskap och känsla för den fantastiska anläggning som runt sekelskiftet fanns i Badhusparken.

BARBRO SUNDBACK (S)