DELA

En friskare Östersjö

Alla vill vi ha en friskare Östersjö. Men hur ska det gå till?
En grundförutsättning är att fosforhalten i vattenmiljön kan minskas. Det arbetet kräver stora insatser på många nivåer, lokalt i kust- och skärgårdsområden, men även i havsmiljön. Nu är man bland forskare och andra intressenter överens om att fosforn är den viktigaste faktorn när det gäller övergödningen av Östersjön.
För cirka fem år sedan skrev jag en motion till stadsfullmäktige om kampen mot fosforn. Staden tog på basen av den ett initiativ i Union of the Baltic Cities i ärendet. Då var tiden inte ännu mogen för ett så omfattande projekt.

Under åren har jag sedan spritt tanken på en samordnad internationell kamp mot eutrofieringen av Östersjön, bland annat vid möten med Östersjöparlamentarikerna( BSPC). Nu senast hade BSPC möte i Helsingfors då jag tog upp frågan och föreslog att ”Krig mot fosforn” i Östersjöns vattenmiljö ska inledas. Förslaget fick ett gott mottagande. Utan att gå in på detaljer kan sägas, att det vore naturligt att Helcom skulle stå som koordinator.
Samtidigt har jag tagit upp frågan i EU:s Regionkommittés Östersjögrupp. Det passar också väl in i EU:s Östersjöstrategi med ett sådant miljöprojekt.
Det är bra med möten på hög nivå kring Östersjöns miljö, men de måste målinriktas för att nå konkreta resultat, vilket är det viktigaste.
Jag kommer att fortsätta arbetet i alla de organisationer som jag har inflytande i just med sikte på att får en friskare Östersjö.
Folke Sjölund (Lib)