DELA

En enkät i Jomala löser inte utmaningarna i Mise

Då det förekommer grova felaktigheter och osanningar i Jomala kommunfullmäktigeordförande Anders Erikssons insändare om Peggy Erikssons initiativ om Mise, så vill undertecknade rätta till några och komma med fakta.

 

Felaktighet 1 ”Jomalaborna förvägras yttra sig om Mise”. Fakta är att kommundirektören i sin beredning skriver att Mise har en kundundersökning på gång 2022 när fyrfackssystemet varit igång en tid. Jomalaborna kommer då att få framföra sina åsikter.

Felaktighet 2 ”Kommunstyrelsen har gjort allt för att inte ta i frågan (initiativet)”. Fakta är att initiativet formellt lämnades

in vid styrelsens möte den 15.03 och bereddes omedelbart av kommundirektören till följande möte den 12.04. Ytterligare finns en motion av Rene Janetzko som är under beredning.

Felaktighet 3 ”Då jag (Anders Eriksson) lyfter frågan politiskt så bemöts den av tystnad, eller så sägs att det endast är ett fåtal som klagar”. Sanning är att frågan diskuteras och har diskuterats livligt ett stort antal gånger i Jomalas olika politiska forum. Det har ofta varit goda konstruktiva diskussioner baserade på fakta där alla är ytterst medvetna om de utmaningar som finns i Mise angående avgiftssystem, hämtningsintervall, sopkärlens storlek, proansfrågan, slamfrågan, med mera.

 

Kommundirektören och Jomalas styrelsemedlem i Mise tillsammans med kommunstyrelsen funderar hela tiden på hur vi skall hitta lösningar och förbättringar till gagn för medborgarna.

Några frågor som inte är lätta att komma runt är att tidigare fullmäktige 27.01.2015 godkänt grundavtalet mellan kommunerna i Mise. Likaså har tidigare styrelse 16.12.2019 med bland andra Peggy Eriksson som medlem godkänt avfallsplanen som ligger till grund för alla upphandlingar och de avtal som Mise nu ingått.

Jomalas förvaltning har bra koll på läget och det finns ett kontinuerligt uppdrag att gå igenom Mises alla avtal, upphandlingar, protokoll, med mera för att exakt kunna finna om det dyker upp några teoretiska möjligheter till förändringar under avtalstiderna.

 

Mise har ett stort antal upphandlingar med tillhörande avtal eller åtminstone 13-14 stycken lite beroende på hur man räknar. Till exempel avtal om avfallshämtning, hyra och drift av ÅVC, hyresavtal för kontor, med mera. Dessa avtal är juridiskt uppgjorda mellan Mise och olika avtalsparter och inget som Jomala kommun ensidigt kan ändra på. Dessa avtal beräknas kosta Jomala kommun cirka 3 miljoner de kommande åren. Kommunstyrelsens majoritet bestående av 6/7 delar av styrelsen jobbar därför tillsammans med förvaltningen, vår styrelsemedlem i Mise och i dialog med andra kommuner för att hitta vägar till förbättringar, men finns inga lätta genvägar då lagar, regler och ingångna avtal skall följas.

En utmaning när det gäller förändringar som endast Jomala vill ha är också att kommunen är i minoritet i såväl Mises styrelse med en medlem av fem, samt i antal röster på stämman.

JÖRGEN STRAND (MSÅ)

KOMMUNSTRYRELSEORDFÖRANDE

CARINA AALTONEN (S)

VICEORDFÖRANDE

MARIE SKOGBERG (C)

LEDAMOT

SANDRA LISTHERBY (LIB)

LIBERALERNA