DELA

Emmaus Åland stöder flyktingar från Syrien

Emmausrörelsen kräver säkra flyktvägar och en generös flyktingpolitik – ja helst inga gränser alls. Vi står för ett öppet och humant Europa. Men de flesta som är på flykt kommer inte ens så långt som till våra gränser.

Kriget i Syrien har tvingat nära fyra miljoner människor på flykt.

Libanon är ett av de länder dit de allra flesta som flyr från krigets Syrien kommer i dag. Nu är mer än var fjärde person i Libanon flykting.

Flyktingarna placeras i de redan obegripligt tättbefolkade flyktingläger dit palestinier tidigare förvisades. Många flyktingar har bott i lägren i mer än 50 år. Flyktingarna erhåller inte medborgarskap i Syrien och har därför fortfarande – efter 50 år – flyktingstatus.

Det finns ingen möjlighet att ta emot fler flyktingar i lägren, i synnerhet eftersom det internationella biståndet till lägren är minimalt. I lägren måste ofta flera familjer dela på ett rum.

Hjälpbehovet i flyktinglägren är fortsättningsvis mycket stort.

Flyktingarnas sociala, ekonomiska och psykiska situation är påfrestande.

För barnen är det särskilt svårt. Många barn har upplevt våld, död och tvångsförflyttningar.

Emmaus Åland har under flera år gett stöd till en förskola för 80 barn mellan 4 och 6 år i flyktinglägret Shatila i Beirut, Libanon. Det finns inga utbildningsinsatser i flyktinglägren för barn under sex år, vilket gör förskolan än viktigare. Emmaus Åland bidrar nu med 5.000 euro.

Emmaus Ålands stöd förmedlas via Emmaus Björkå i Sverige, som sedan 1996 har arbetat med palestinska organisationer i Libanon och på Västbanken.

Organisationerna arbetar på olika sätt mot ockupation och för ett fritt och självständigt Palestina. Eftersom Emmaus Björkå sedan länge har väl etablerade kontakter i de palestinska flyktinglägren är det enkelt att få information om verksamheterna samt att följa transaktioner och distributionsprocesser.

Robert Jansson, verksamhetsledare

Emmaus Åland