DELA

Elandelslaget tar ansvar

Kommentarer till Nina Fellmans ledare i Nya Åland den 1 november
I diskussionen med Ulf Weman inför artikeln i tisdagens tidning berörde jag frågan med Ulf om vad som innefattas i ordet politik. Det är klart att alla samhällsfrågor är politiska men min avsikt med att säga att vi inte för politik inom bolaget var att ÅEA är ett privatägt bolag och besluten inom ÅEA är inte beroende av politiska partigrupperingar eller via val invalda politiker. Ulf frågade mig inför artikeln om det inte hade betydelse att de åländska riksdagskandidaterna vid senaste riksdagsval var emot kärnkraft. Mitt svar till den frågan var nej, det hade ingen betydelse inför beslutet.

I Finland har man satsat på kärnkraft som en del i energianskaffningen, så sent som för ett par år sedan togs ett sådant beslut inför byggandet av Olkiluoto 3:an. Finlands befolkning genom riksdagen har alltså ansett att Finland kan ta ansvar för de frågeställningar som Nina nämner i ledaren, till exempel har riksdagen gett bolaget Posiva i uppdrag att hantera avfallsfrågan.
I Finland ägs energiproduktionen till stor del av enskilda energibolag och ÅEA har tagit ett strategiskt beslut att arbeta i den riktningen. Dessa två frågeställningar har varit de viktigaste grunderna inför beslutet om satsningen.

Miljö- och energifrågor har ökat i aktualitet, behovet av att hejda den globala uppvärmningen kräver ansvarstagande energibeslut. EU strävar till betydligt högre andelar förnyelsebar och koldioxidfri kraftproduktion. Till den delen är Skandinavien föregångare men det räcker ändå inte, mer skall till. Även om EU:s målsättning om 20 % förnyelsebar energi år 2020 uppnås så skall resterande 80 % produceras av annan energiproduktion.
Finland kommer inom de närmaste decennierna att ta flera av de äldre kraftverken ur bruk på grund av åldern. Det krävs mycket ny kraft. Det kommer att krävas en bred satsning på nya och på olika former av produktionsslag. I detta arbete kommer kärnkraften att ha en betydelse även framåt. På samma sätt som ÅEA tar ett ansvar för miljön genom att sträva till förnyelsebar energiproduktion genom vindkraft så kan man också med fog ifrågasätta om det är ansvarstagande att inte delta i ett kärnkraftsprojekt i ett land med hög teknologisk kunskap.

Det är alltid lätt att ta okontroversiella beslut och låtsas som om Åland är oberoende av påverkan på och från omvärlden.
Själva beslutet att delta togs av ÅEA den 13 september. Det var dock Fennovoimas beslut att samordna informationen för alla de ca 60 deltagande bolagen i Finland. Beslutet i sig omfattar deltagande i planeringsskede utan förpliktelse att men med en möjlighet att gå vidare. Planeringsskedet tar ca 2 år och därefter kommer riksdagen att välja vilket bolag, Fortum, TVO eller Fennovoima som får ansvaret för förverkligandet. Det kommer att finnas flera naturliga möjligheter för andelsägarna att anföra sina åsikter och vi välkomnar de diskussionerna. Det är viktigt att basera beslut på kunskap.

I Finsk Energiindustris undersökning 2006 om kärnkraft i Finland svarade 43 % att den kan byggas ut, 29 % ansåg nuvarande nivå vara bra, 6 % hade ingen åsikt och 23 % ville minska andelen. Det finns alltså en stark opinion i Finland för kärnkraft.
Ålands Elandelslag
Jan Wennström

Jan Wennström argumenterar för kärnkraft. Det får han göra, men det är viktigt att påpeka att det är en diskussion som borde komma före ett beslut att satsa på en energiform som är farlig och som också smutsar ner. Den diskussionen har inte förts bland Ålands elandelslags abonnenter.
Nina Fellman
chefredaktör